Văn bản ban hành năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH

NGHỊ ĐỊNH

1 18/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 18/3/2016
2 57/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng 1/7/2016
3 69/2016/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 1/7/2016
4 80/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt 1/7/2016
5 89/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế 1/7/2016
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ
6 01/2016/TT-NHNN Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ 4/2/2016
7 02/2016/TT-NHNN Về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng 26/2/2016
8 03/2016/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 26/2/2016
9 04/2016/TT-NHNN Quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 15/4/2016
10 05/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn về nội dung quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 15/4/2016
11 06/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 27/5/2016
12 07/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú 27/5/2016
13 08/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 16/6/2016
14 09/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 31/2012/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã 17/6/2016
15 10/2016/TT-NHNN Hướng dẫn quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 29/6/2016
16 11/2016/TT-NHNN Sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân 29/6/2016
17 12/2016/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài 29/6/2016
18 13/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng (sau đây gọi là Thông tư 45/2011/TT-NHNN) 30/6/2016
19 14/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư số 30/2014/TT-NHNN) và bãi bỏ một số Điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN). 30/6/2016
20 15/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàn 30/6/2016
21 16/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 30/6/2016
22 17/2016/TT-NHNN Quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 30/6/2016
23 18/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 30/6/2016
24 19/2016/TT-NHNN Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng 30/6/2016
25 20/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán 30/6/2016
26 21/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 30/6/2016
27 22/2016/TT-NHNN Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp 30/6/2016
28 23/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng 30/6/2016
29 24/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng 30/6/2016
30 25/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 29/7/2016
31 26/2016/TT-NHNN Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia 12/9/2016
32 27/2016/TT-NHNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 28/9/2016
33 28/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 5/10/2016
34 29/2016/TT-NHNN Quy định về thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng 12/10/2016
35  30/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán 14/10/2016
36  31/2016/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú 15/11/2016
37 32/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 26/12/2016
38 33/2016/TT-NHNN Quy định về các tỷ lệ khoản thu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng việt nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt 27/12/2016
39 34/2016/TT-NHNN Quy định việc cung cấp thông tin giữa ngân hàng nhà nước việt nam và bảo hiểm tiền gửi việt nam 28/12/2016
40 35/2016/TT-NHNN Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet 29/12/2016
41 36/2016/TT-NHNN Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng 30/12/2016
42 ?    
43 38/2016/TT-NHNN Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa ngân hàng nhà nước việt nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác 30/12/2016
44 ?    
45 40/2016/TT-NHNN Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại 30/12/2016
46 41/2016/TT-NHNN Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 30/12/2016
47 42/2016/TT-NHNN Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân 30/12/2016