CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
THÔNG TƯ  
1 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã Tháng 04/2016
2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam Tháng 05/2016
3 Thông tư quy định về cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (thay thế Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN) Tháng 06/2016
4 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản; Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ; Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ; Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ Tháng 06/2016
5 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp Tháng 06/2016
6 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 06/2016
7 Thông tư hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Tháng 06/2016
8 Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài Tháng 06/2016
9 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng Tháng 06/2016
10 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 ban hành quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng, Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN và Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 06/2016
11 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Tháng 06/2016
12 Thông tư quy định hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quy chế môi giới tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 07/4/2004 Tháng 06/2016
13 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 quy định hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư 01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2013/TT-NHNN Tháng 06/2016
14 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 quy định về hoạt động chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng Tháng 06/2016
15 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 06/2016
16 Thông tư quy định trình tự, thủ tục thanh tra ngân hàng Tháng 08/2016
17 Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định 04/2007/QĐ-NHNN ngày 22/01/2007 về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng Tháng 09/2016
18 Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã Tháng 09/2016
19 Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng Tháng 10/2016
20 Thông tư hướng dẫn về nội dung thông tin, phương thức tiếp cận thông tin từ Ngân hàng Nhà nước của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Tháng 10/2016
21 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động Tháng 12/2016
22 Thông tư quy định về khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt. Tháng 12/2016
23 Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 Tháng 12/2016
24 Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 12/2016
25 Thông tư quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp (thay thế Thông tư số 28/2011/TT-NHNN) Tháng 12/2016
26 Thông tư quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng (thay thế Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001) Tháng 12/2016
27 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet Tháng 12/2016
28 Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Tháng 12/2016
29 Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tháng 12/2016
30 Thông tư hướng dẫn tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 12/2016
31 Thông tư hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng Tháng 12/2016
32 Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô Tháng 12/2016
33 Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng Tháng 12/2016
34 Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 12/2016
35 Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Tháng 12/2016
36 Thông tư quy định về quy chế xếp loại quỹ tín dụng nhân dân Tháng 12/2016
37 Thông tư quy định về việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô Tháng 12/2016
38 Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 12/2016
39 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Tháng 12/2016
40 Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền thuộc diện miễn thuế Tháng 12/2016
41 Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã Tháng 09/2016
42 Thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng Tháng 05/2016
43 Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Tháng 12/2016
44 Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 12/2016
45 Thông tư hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng Tháng 12/2016
46 Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng Tháng 12/2016
47 Thông tư hướng dẫn tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 12/2016