Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH
1 15/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 15/3/2016
2 61/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh 1/7/2016
3 72/2016/NĐ-CP Về hoạt động nhiếp ảnh 1/7/2016
4 106/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 1/7/2016
5 173/2016/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/12/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

6 21/2016/QĐ-TTg Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình 17/5/2016
7 23/2016/QĐ-TTg Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản 7/6/2016

THÔNG TƯ

8 01/2016/TT-BVHTTDL Hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP 24/3/2016
9 03/2016/TT-BVHTTDL    
10 04/2016/TT-BVHTTDL Sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL; 88/2008/TT-BVHTTDL và 05/2013/TT-BVHTTDL 29/6/2016
11 05/2016/TT-BVHTTDL Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 29/6/2016
12 08/2016/TT-BVHTTDL Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 2/7/2016
13 09/2016/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng 14/10/2016
14 10/2016/TT-BVHTTDL Sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khâu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị đinh 79/2012/NĐ-CP 19/10/2016
15 11/2016/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga 08/11/2016
16 12/2016/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf 05/12/2016
17 13/2016/TT-BVHTTDL Quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã 09/12/2016
18 14/2016/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường, thị trấn 21/12/2016
19 15/2016/TT-BVHTTDL Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước 27/12/2016
20 16/2016/TT-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Quyết định 650/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2016-2020 27/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

21 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch 4/5/2016
22 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở 30/6/2016
23 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật 30/6/2016