Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
LUẬT
1 107/2016/QH13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 6/4/2016
2 106/2016/QH13 Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 6/4/2016

NGHỊ ĐỊNH

3 04/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 6/1/2016
4 12/2016/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 19/2/2016
5 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước 5/4/2016
6 30/2016/NĐ/CP Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 18/4/2016
7 45/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 26/5/2016
8 49/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 27/5/2016
9 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm 1/7/2016
10 86/2016/NĐ-CP Quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán 1/7/2016
11 68/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 1/7/2016
12 84/2016/NĐ-CP Về tiêu chuẩn, Điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 1/7/2016
13 88/2016/NĐ-CP Về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện 1/7/2016
14 100/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế 1/7/2016
15 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 8/7/2016
16 120/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí 23/8/2016
17 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 1/9/2016
18 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam – Lào 1/9/2016
19 125/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019 1/9/2016
20 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2016-2018 1/9/2016
21 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018 1/9/2016
22 128/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2016-2018 1/9/2016
23 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 1/9/2016
24 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018 1/9/2016
25 131/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018 1/9/2016
26 132/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 – 2018 1/9/2016
27 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 – 2019 1/9/2016
28 134/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1/9/2016
29 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 9/9/2016
30 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018 29/9/2016
31 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài 4/10/2016
32 140/2016/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ 10/10/2016
33 141/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 10/10/2016
34 144/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng 1/11/2016
35 145/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 1/11/2016
35 149/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàng một số điều của Luật Giá 11/11/2016
36 156/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007 ngày 23 tháng 2 năm 2007 của Chính Phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 21/11/2016
37 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước 21/12/2016
38 164/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 24/12/2016
39 167/2016/NĐ-CP Về kinh doanh hàng miễn thuế 27/12/2016
40 172/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản 27/12/2016
41 174/2016/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán 30/12/2016
42 175/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 30/12/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

43 01/2016/QĐ-TTg Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai 19/1/2016
44 05/2016/QĐ-TTg Về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 – 2020 5/2/2016
45 06/2016/QĐ-TTg Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 22/2/2016
46 07/2016/QĐ-TTg Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam 22/2/2016
47 08/2016/QĐ-TTg Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 26/2/2016
48 09/2016/QĐ-TTg Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề 2/3/2016
49 13/2016/QĐ-TTg Về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 15/3/2016
50 14/2016/QĐ-TTg Về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1/4/2016
51 15/2016/QĐ-TTg Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018 5/4/2016
52 19/2016/QĐ-TTg Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 11/5/2016
53 20/2016/QĐ-TTg Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 11/5/2016
54 33/2016/QĐ-TTg Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử 19/8/2016
55 34/2016/QĐ-TTg Quy định về thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia 23/8/2016
56 36/2016/QĐ-TTg Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu 1/9/2016
57 46/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 19/10/2016
THÔNG TƯ
58 01/2016/TT-BTC Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 5/1/2016
59 02/2016/TT-BTC Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 6/1/2016
60 03/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53 8/1/2016
61 04/2016/TT-BTC Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ 12/1/2016
62 05/2016/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 13/1/2016
63 06/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 14/1/2016
64 07/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 18/1/2016
65 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 18/1/2016
66 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước 18/1/2016
67 10/2016/TT-BTC Hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh 19/1/2016
68 11/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh 19/1/2016
69 12/2016/TT-BTC Sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên 20/1/2016
70 13/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 117/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2014/NĐ-CP 20/1/2016
71 14/2016/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế 20/1/2016
72 15/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở 20/1/2016
73 16/2016/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 21/1/2016
74 18/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 21/1/2016
75 19/2016/TT-BTC Hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 1/2/2016
76 20/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 3/2/2016
77 21/2016/TT-BTC Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ 5/2/2016
78 22/2016/TT-BTC Quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 16/2/2016
79 23/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 16/2/2016
80 24/2016/TT-BTC    
81 25/2016/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 16/2/2016
82 26/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 18/2/2016
83 27/2016/TT-BTC    
84 28/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh 22/2/2016
85 29/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 32/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân 23/2/2016
86 30/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang 23/2/2016
87 31/2016/TT-BTC Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 23/2/2016
88 32/2016/TT-BTC Về tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư 21/2013/TT-BTC, 22/2013/TT-BTC đến hết năm 2016 25/2/2016
89 33/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lột quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định 25/2/2016
90 34/2016/TT-BTC Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia 26/2/2016
91 35/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 26/2/2016
92 36/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí 26/2/2016
93 37/2016/TT-BTC Quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 29/2/2016
94 38/2016/TT-BTC    
95 39/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 1/3/2016
96 40/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và biểu mẫu kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS) 1/3/2016
97 41/2016/TT-BTC    
98 42/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy 3/3/2016
99 43/2016/TT-BTC Sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản 3/3/2016
100 44/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam 3/3/2016
101 45/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi 4/3/2016
102 47/2016/TT-BTC    
103 48/2016/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 17/3/2016
104 49/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20 18/3/2016
105 50/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng 18/3/2016
106 51/2016/TT-BTC Sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC 18/3/2016
107 52/2016/TT-BTC Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung 21/3/2016
108 53/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 21/3/2016
109 54/2016/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm 21/3/2016
110 55/2016/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 23/3/2016
111 56/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 25/3/2016
112 57/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020 29/3/2016
113 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 29/3/2016
114 59/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 29/3/2016
115 60/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 202/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông 4/4/2016
116 61/2016/TT-BTC Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 11/4/2016
117 62/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và 30/2015/QĐ-TTg 15/4/2016
118 65/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 26/4/2016
119 66/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 29/4/2016
120 67/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam 29/4/2016
121 68/2016/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020 5/5/2016
122 69/2016/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất, nhập khẩu; hàng hóa xuất, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí 6/5/2016
123 71/2016/TT-BTC Quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016 18/5/2016
124 72/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm 19/5/2016
125 73/2016/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC 20/5/2016
126 74/2016/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 20/5/2016
127 75/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 24/5/2016
128 76/2016/TT-BTC Quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 30/5/2016
129 78/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 3/6/2016
130 79/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 6/6/2016
131 81/2016/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 14/6/2016
132 82/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 211/2013/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ 16/6/2016
133 83/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 17/6/2016
134 84/2016/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa 17/6/2016
135 86/2016/TT-BTC Hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 20/6/2016
136 91/2016/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 24/6/2016
137 94/2016/TT-BTC Sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 27/6/2016
138 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế 28/6/2016
139 96/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 28/6/2016
140 97/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam 28/6/2016
141 98/2016/TT-BTC Bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC 29/6/2016
142 99/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 29/6/2016
143 100/2016/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp phần phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ 29/6/2016
144 101/2016/TT-BTC    
145 103/2016/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP 29/6/2016
146 104/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 49/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20 29/6/2016
147 105/2016/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 29/6/2016
148 106/2016/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu 29/6/2016
149 107/2016/TT-BTC Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm 29/6/2016
150 108/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 30/6/2016
151 109/2016/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia 30/6/2016
152 111/2016/TT-BTC Quy định về quản lí tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 30/6/2016
153 112/2016/TT-BTC    
154 113/2016/TT-BTC    
155 114/2016/TT-BTC    
156 115/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lí, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần 30/6/2016
157 116/2016/TT-BTC Hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản 30/6/2016
158 117/2016/TT-BTC    
159 118/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 45/2016/TT-BTC và 137/2015/TT-BTC 8/7/2016
160 119/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 213/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định 12/7/2016
161 120/2016/TT-BTC Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam 14/7/2016
162 121/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng 19/7/2016
163 122/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu 19/7/2016
164 123/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38 22/7/2016
165 124/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 3/8/2016
166 125/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định 5/8/2016
167 126/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 168/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam 9/8/2016
168 127/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng 9/8/2016
169 128/2016/TT-BTC Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 9/8/2016
170 129/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 136/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh 12/8/2016
171 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế 12/8/2016
172 131/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+ 150) quốc lộ 1 15/8/2016
173 132/2016/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Công lần thứ bảy và Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam 18/8/2016
174 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 26/8/2016
175 134/2016/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam 8/9/2016
176 135/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BTC, 93/2015/TT-BTC, 95/2015/TT-BTC, 167/2015/TT-BTC và 192/2015/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ 8/9/2016
177 136/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 146/2015/TT-BTC và 84/2015/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ 12/9/2016
178 137/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 172/2014/TT-BTC và 154/2015/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ 15/9/2016
179 138/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài 16/9/2016
180 139/2016/TT-BTC Hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội 16/9/2016
181 140/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Australia 19/9/2016
182 141/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 172/2015/TT-BTC và 173/2015/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ 21/9/2016
183 142/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 26/9/2016
184 143/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 26/9/2016
185 144/2016/TT-BTC Quy định thu, nộp, kê khai, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học 4/10/2016
186 145/2016/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 06/10/2016
187 146/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam 6/10/2016
188 147/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 13/10/2016
189 148/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 14/10/2016
190 149/2016/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia 14/10/2016
191 150/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng 14/10/2016
192 151/2016/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh 17/10/2016
193 152/2016/TT-BTC Quy định kinh phí và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 17/10/2016
194 153/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 7/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá 20/10/2016
195 154/2016/TT-BTC Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016
196 155/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP 20/10/2016
197 156/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 21/10/2016
198 157/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 24/10/2016
199 158/2016/TT-BTC Quy định việc quản lí, sử dụng và khai thác phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 25/10/2016
200 159/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam 25/10/2016
201 160/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan bảo tàng dân tộc học Việt Nam 25/10/2016
202 161/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 25/10/2016
203 162/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại thư viện quốc gia Việt Nam 25/10/2016
204 163/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan bảo tàng lịch sử quốc gia 25/10/2016
205 164/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam 25/10/2016
206 165/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 25/10/2016
207 166/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình 25/10/2016
208 167/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 26/10/2016
209 168/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá 26/10/2016
210 169/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 26/10/2016
211 170/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất 26/10/2016
212  171/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 27/10/2016
213 172/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 27/10/2016
214 173/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/tt-btcngày 31/12/2013 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/tt-btc ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/tt-btc ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27/02/2015 của bộ tài chính) 28/10/2016
215 174/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 điều 6 thông tư số 152/2015/tt-btc ngày 02 tháng 10 năm 2015 của bộ tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên 28/10/2016
216  177/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam 1/11/2016
217 178/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phụ vụ khách du lịch 1/11/2016
218 ? k tìm thấy  
219 180/2016/TT-BTC Quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý chương trình viễn thông công ích 2/11/2016
220 181/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng mý thuật Việt Nam 7/11/2016
221 182/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử dinh độc lập 8/11/2016
222 183/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng kí công bố hợp chuẩn, hợp quy 8/11/2016
223 184/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện 8/11/2016
224 185/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 8/11/2016
225 186/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen 8/11/2016
226 187/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 8/11/2016
227 188/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng kí, cấp biển xe máy chuyên dùng 8/11/2016
228 189/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải 8/11/2016
229 190/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản 8/11/2016
230 191/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 8/11/2016
231 192/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát thẩm định phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lí lịch liên tục của tàu biển 8/11/2016
232 193/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không 8/11/2016
233 194/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam 8/11/2016
234 195/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác đọng môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 8/11/2016
235 196/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 8/11/2016
236 197/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 8/11/2016
237 198/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 8/11/2016
238 199/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kĩ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 8/11/2016
239 200/2016/TT-BTC Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự 9/11/2016
240 201/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong công an nhân dân 9/11/2016
241 202/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm 9/11/2016
242 203/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy tác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài 9/11/2016
243 204/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan bảo tàng Yersin 9/11/2016
244 205/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 9/11/2016
245 206/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan các vườn quốc gia Bạch Mã, Ba vì, Tam Đảo Yokdon, Cát Tiên 9/11/2016
246 207/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 9/11/2016
247 208/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam 9/11/2016
248 209/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở 9/11/2016
249 210/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kĩ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 9/11/2016
250 211/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả 10/11/2016
251 212/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường 10/11/2016
252 213/2016/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi 10/11/2016
253 214/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giât phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng kí nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 10/11/2016
254 215/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng kí doanh nghiệp 10/11/2016
255 216/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự 10/11/2016
256 217/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân 10/11/2016
257 218/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, lệ phí cấp giấy phép quản lí pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 10/11/2016
258 219/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam 10/11/2016
259 220/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động ngành nghề luật sư 10/11/2016
260 221/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản 10/11/2016
261 222/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại 10/11/2016
262 223/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại, phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động văn phòng thừa phát lại 10/11/2016
263 224/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, lẹ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên 10/11/2016
264 225/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi 11/11/2016
265 226/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 11/11/2016
266 227/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy 11/11/2016
267 228/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 11/11/2016
268 229/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng kí, cấp biển phowng tiện giao thôngcơ giới đường bộ 11/11/2016
269 230/2016/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định tran thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản 11/11/2016
270 231/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật 11/11/2016
271 232/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch 11/11/2016
272 233/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 3013 của Chính Phủ quy địh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 11/11/2016
273 234/2016/TT-BTC Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải 11/11/2016
274 235/2016/TT-BTC Quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 11/11/2016
275 236/2016/TT-BTC Quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt 11/11/2016
276 237/2016/TT-BTC Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa 11/11/2016
277 238/2016/TT-BTC Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới 11/11/2016
278 239/2016/TT-BTC Quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 11/11/2016
279 240/2016/TT-BTC Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập 11/11/2016
280 241/2016/TT-BTC Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 11/11/2016
281 242/2016/TT-BTC Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam 11/11/2016
282 243/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa 11/11/2016
283 244/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 11/11/2016
284 245/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 11/11/2016
285 246/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế an ninh tàu biển 11/11/2016
286 247/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay 11/11/2016
287 248/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 11/11/2016
288 249/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 11/11/2016
289 250/2016/TT-BTC Hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 11/11/2016
290 251/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lí vụ việc cạnh tranh 11/11/2016
291 252/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại KM 11+536 quốc lộ 38 11/11/2016
292 253/2016/TT-BTC Sửa đổi thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 8/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại KM 1661+600, quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận 11/11/2016
293 254/2016/TT-BTC Sửa đổi thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại 02 trạm thu phí trên quốc lộ 5 11/11/2016
294 255/2016/TT-BTC Sửa đổi thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại 02 trạm thu phí cầu bến thủy và trạm thu phí cầu bến thủy II, quốc lộ 1 11/11/2016
295 256/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí làm căn cước công dân 11/11/2016
296 257/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lcông chứng, phí chứng thực, phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng, lệ phí cấp thẻ công chứng viên 11/11/2016
297 258/2016.TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy 11/11/2016
298 259/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 11/11/2016
299 260/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu 14/11/2016
300 261/2016/TT-BTC Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 14/11/2016
301 262/2016/TT-BTC Quy định chế độ, thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng 14/11/2016
302 263/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 14/11/2016
303 264/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài 14/11/2016
304 265/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phí sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện 14/11/2016
305 ? k tìm thấy  
306 267/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 14/11/2016
307 268/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã số viễn thông 14/11/2016
308 269/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin 14/11/2016
309 270/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện 14/11/2016
310 271/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng kí hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán 14/11/2016
311 272/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 14/11/2016
312 273/2016/TT-BTC Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 14/11/2016
313 274/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh 14/11/2016
314 275/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệuh lưu trữ 14/11/2016
315 ? k tìm thấy  
316 277/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm 14/11/2016
317 278/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 14/11/2016
318 279/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 14/11/2016
319 280/2016/TT-BTC Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 14/11/2016
320 281/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong sơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch 14/11/2016
321 282/2016/TT-BTC Quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật 14/11/2016
322 283/2016/TT-BTC Phí trong lĩnh vực an toàn lao động 14/11/2016
323 284/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh quản lý chất lượng vật tư nuôi trồn thuy sản 14/11/2016
324 285/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y 14/11/2016
325 286/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 14/11/2016
326 287/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 15/11/2016
327 288/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn, phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác 15/11/2016
328 289/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực dđiện ảnh 15/11/2016
329 290/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung , kịch bản trò chơi điện tử trên mạng 15/11/2016
330 291/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 15/11/2016
331 292/2016/TT-BTC Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người dăng kí hành nghề dịch vụ kế toán 15/11/2016
332 293/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 15/11/2016
333 294/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 15/11/2016
334 295/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt 15/11/2016
335 296/2016/TT-BTC Hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng kí hành nghề dịch vụ kế toán 15/11/2016
336 297/2016/TT-BTC Về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán 15/11/2016
337 298/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhđiều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ 15/11/2016
338 299/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá 15/11/2016
339 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 15/11/2016
340 301/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạ 15/11/2016
341 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài 15/11/2016
342 303/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước 15/11/2016
343 304/2016/TT-2016 Ban hành bảng lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 15/11/2016
344 305/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số 15/11/2016
345 306/2016/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn lậu thuốc lá giả 15/11/2016
346 307/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền 15/11/2016
347 308/2016/TT-BTC Hướng dẫn kinh phí xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật 15/11/2016
348 309/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 146/2013/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 15/11/2016
349 310/2016/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020 15/11/2016
350 311/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phu Bai, tỉnh Thừa Thiên Huế 22/11/2016
351 312/2016/TT-BTC Quy định chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 24/11/2016
352 ? k tìm thấy  
353 314/2016/TT-BTC Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính Phủ quy định chế độ quản lý nhân quỹ nhà nước 28/11/2016
354 315/2016/TT-BTC Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại 30/11/2016
355 316/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định 1752/QĐ-TTg 02/12/2016
356 317/2016/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 07/12/2016
357 318/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 15/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai 8/12/2016
358 319/2016/TT-BTC Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017 13/12/2016
359 320/2016/TT-BTC Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 14/12/2016
360 321/2016/TT-BTC Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia 14/12/2016
361 322/2016/TT-BTC Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia 14/12/2016
362 ?    
363 ?    
364 ?    
365 326/2016/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 23/12/2016
366 ?    
367 328/2016/TT-BTC Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 26/12/2016
368 329/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 26/12/2016
369 330/2016/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg 26/12/2016
370 331/2016/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân 26/12/2016
371      
372 ?    
373 ?    
374 335/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản 27/12/2016
375 ?    
376 ?    
377 ?    
378 339/2016/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 28/12/2016
379 340/2016/TT-BTC Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 29/12/2016
380 341/2016/TT-BTC Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan việt nam ở nước ngoài 29/12/2016
381      
382      
383      
384      
385      
386      
387 348/2016/TT-BTC Quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” 30/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

381 17/2016/TTLT-BTC-VPCP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 21/1/2016
382 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 11/3/2016
383 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không 20/4/2016
384 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/4/2016
385 70/2016/TTLT-BTC-TTCP Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng 6/5/2016
386 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 3/6/2016
387 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 13/6/2016
388 85/2016/TTLT-BTC-BCA Quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính 20/6/2016
389 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất 22/6/2016
390 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất 22/6/2016
391 89/2016/TTLT-BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 23/6/2016
392 90/2016/TTLT-BTC-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và Điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 24/6/2016
393 92/2016/TTLT-BTC-NHNN Hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 27/6/2016
394 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 27/6/2016
395 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa 29/6/2016
396 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu 30/6/2016