CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) Tháng 10/2016
2 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án Tháng 11/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội Tháng 02/2016
2 Nghị định của Chính phủ quy định quản lý ngân quỹ nhà nước Tháng 03/2016
3 Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh Tháng 03/2016
4 Nghị định quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp Tháng 03/2016
5 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản Tháng 04/2016
6 Nghị định của Chính phủ về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hải quan Tháng 05/2016
7 Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh bảo hiểm Tháng 05/2016
8 Nghị định quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng Tháng 05/2016
9 Nghị định quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán Tháng 05/2016
10 Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Tháng 06/2016
11 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước Tháng 06/2016
12 Nghị định thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước Tháng 06/2016
13 Nghị định của Chính phủ về cơ chế cho vay lại UBND cấp tỉnh từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ Tháng 06/2016
14 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Tháng 06/2016
15 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) Tháng 06/2016
16 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phí và lệ phí Tháng 06/2016
17 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế Tháng 06/2016
18 Nghị định của Chính phủ về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi Tháng 06/2016
19 Nghị định của Chính phủ quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Lào Tháng 06/2016
20 Nghị định của Chính phủ quy định biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Tháng 06/2016
21 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
22 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
23 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
24 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu-Di-lân giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
25 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
26 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
27 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
28 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
29 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
30 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016-2017 Tháng 06/2016
31 Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan Tháng 06/2016
32 Nghị định về giá (thay thế Nghị định 177/2013/NĐ-CP) Tháng 07/2016
33 Nghị định của Chính phủ về lệ phí môn bài Tháng 07/2016
34 Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2016
35 Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tháng 07/2016
36 Nghị định của Chính phủ về lệ phí trước bạ Tháng 07/2016
37 Nghị định thay thế Nghị định số 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ Tháng 07/2016
38 Nghị định thay thế Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tháng 07/2016
39 Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá Tháng 07/2016
40 Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại Tháng 08/2016
41 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP và Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm Tháng 08/2016
42 Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt Tháng 09/2016
43 Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tháng 09/2016
44 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán Tháng 09/2016
45 Nghị định hướng dẫn về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp Tháng 09/2016
46 Nghị định hướng dẫn cơ chế, chính sách tài chính ưu đãi đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp và kinh doanh tại Lào, Camphuchia Tháng 09/2016
47 Nghị định của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao Tháng 09/2016
48 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK Tháng 10/2016
49 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá Tháng 10/2016
50 Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách đối với thành phố Hải Phòng Tháng 10/2016
51 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Tháng 11/2016
52 Nghị định của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng Tháng 11/2016
53 Nghị định của Chính phủ về chống chuyển giá, trốn thuế Tháng 11/2016
54 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ Tháng 11/2016
55 Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Tháng 11/2016
56 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm Tháng 11/2016
57 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tháng 12/2016
58 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác Tháng 12/2016
59 Nghị định của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước Tháng 12/2016
60 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và xóa nợ thuế Theo QĐ TTg

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quản quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tháng 01/2016
2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 Tháng 03/2016
3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước Tháng 03/2016
4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế Tháng 03/2016
5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan Thuế Tháng 04/2016
6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng xuất nhập cảnh đối với một số trường hợp còn nợ tiền thuế Tháng 04/2016
7 Quyết định thay thế Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí Tháng 06/2016
8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí Điểm thực hiện giao dịch thuế điện tử đối với hoạt động đăng ký ô tô xe máy Tháng 07/2016
9 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí Điểm cơ quan thuế phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thu các Khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp Tháng 07/2016
10 Quyết định sửa đổi Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tháng 07/2016
11 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử Tháng 07/2016
12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia Tháng 07/2016
13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu Tháng 08/2016
14 Quyết định của TTCP ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 Tháng 09/2016
15 Quyết định thay thế Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/7/2007của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tháng 09/2016
16 Quyết định của TTCP về cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Tháng 09/2016
17 Quyết định của TTCP về việc giao dự toán NSNN năm 2017 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tháng 11/2016
18 Quyết định của TTCP ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2017 Tháng 12/2016
19 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc Tháng 12/2016
20 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm cả Quyết định 86/2010/QĐ-TTg) Tháng 12/2016
21 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018 Tháng 12/2016
22 Quyết định thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Quý IV
23 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Theo QĐ TTg

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Tháng 01/2016
2 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính và hạch toán kế toán khi các Công ty TNHHMTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế Tháng 01/2016
3 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 5/1/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi Điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu đất hoặc cho thuê đất Tháng 01/2016
4 Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tháng 01/2016
5 Thông tư hướng dẫn về Mục lục ngân sách Tháng 01/2016
6 Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.19 và 84.21 Tháng 01/2016
7 Thông tư ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán VN Tháng 02/2016
8 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền lãi Quỹ quốc gia về việc làm Tháng 02/2016
9 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tháng 02/2016
10 Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. Tháng 02/2016
11 Thông tư hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của TTCP Tháng 02/2016
12 Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các Khoản đóng góp vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích VN giai đoạn 2015-2020 Tháng 03/2016
13 Thông tư hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 Tháng 03/2016
14 Thông tư thay thế Quyết định số 96/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Tháng 03/2016
15 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Tháng 03/2016
16 Thông tư hướng dẫn Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của TTgCP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Tháng 03/2016
17 Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc Điều tra thống kê Tháng 03/2016
18 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính đặc thù của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan Tháng 03/2016
19 Thông tư quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp (thay thế TT số 141/2011/TT-BTC và TT số 57/2014/TT-BTC). Tháng 03/2016
20 Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị – tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể. Tháng 03/2016
21 Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế Tháng 03/2016
22 Thông tư hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuế TNDN của các doanh nghiệp hạch toán tập trung Tháng 03/2016
23 Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Tháng 03/2016
24 Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu (thay thế Thông tư 139/2013/TT-BTC) Tháng 03/2016
25 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ Dịch vụ VTCI và Ban Quản lý Chương trình VTCI đến năm 2020 Tháng 04/2016
26 Thông tư của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2020 Tháng 04/2016
27 Thông tư hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Tháng 04/2016
28 Thông tư quy định thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Tháng 04/2016
29 Thông tư về tư vấn khi có khiếu nại của người nộp thuế Tháng 04/2016
30 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Cục Bưu điện Trung ương Tháng 05/2016
31 Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức chi bồi dưỡng cho các đối tượng khi tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Thay thế Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2012) Tháng 05/2016
32 Thông tư quy định phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy Tháng 05/2016
33 Thông tư hướng dẫn Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Tháng 05/2016
34 Thông tư quy định phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm, Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng Tháng 05/2016
35 Thông tư hướng dẫn thực hiện góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp VN của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức do bên nước ngoài nắm quyền chi phối Tháng 05/2016
36 Thông tư của Bộ Tài chính quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020 Tháng 05/2016
37 Thông tư thay thế Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tháng 05/2016
38 Thông tư thay thế Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Tháng 05/2016
39 Thông tư hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh theo quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP Tháng 06/2016
40 Thông tư hướng dẫn về mua lại trái phiếu Chính phủ Tháng 06/2016
41 Thông tư về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Tháng 06/2016
42 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN Tháng 06/2016
43 Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Tháng 06/2016
44 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 ban hành QCVN 10: 2010/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy Bơm nước chữa cháy dự trữ nhà nước Tháng 06/2016
45 Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017 Tháng 06/2016
46 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán thuế nội địa Tháng 06/2016
47 Thông tư quy định phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán VN Tháng 06/2016
48 Thông tư quy định về thủ tục thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các Khoản thu khác vào ngân sách nhà nước Tháng 07/2016
49 Thông tư về thuế GTGT hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế. Tháng 07/2016
50 Thông tư hướng dẫn thực hiện Hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan Thuế Tháng 07/2016
51 Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá Tháng 07/2016
52 Thông tư thay thế Thông tư số 206/2012/TT-BTC ngày 26/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của TKV Tháng 07/2016
53 Thông tư hướng dẫn thực hiện các ưu đãi liên quan đến chính sách tài chính để thực hiện chính sách phát triển và quản lý nhà ở xã hội Tháng 07/2016
54 Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010) Tháng 07/2016
55 Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng Tháng 07/2016
56 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 132/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 ban hành QCVN 05: 2012/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với Phao tròn cứu sinh DTQG Tháng 07/2016
57 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 ban hành QCVN 06: 2011/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo Tháng 07/2016
58 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Tháng 07/2016
59 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoàn thuế GTGT, hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế GTGT. Tháng 08/2016
60 Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá bất động sản Tháng 08/2016
61 Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Tháng 08/2016
62 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 131/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 ban hành QCVN 07: 2012/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với Phao áo cứu sinh DTQG Tháng 08/2016
63 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2009/TT-BTC ngày 26/3/2009 ban hành QCVN 04: 2009/BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với Bè cứu sinh nhẹ Tháng 08/2016
64 Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài Khoản thanh toán tập trung của KBNN. Tháng 08/2016
65 Thông tư hướng dẫn chung về quản lý ngân quỹ nhà nước. Tháng 08/2016
66 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật BVMT Tháng 09/2016
67 Thông tư hướng dẫn lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí trợ giá sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc, dịch vụ công ích thủy sản Tháng 09/2016
68 Thông tư quản lý và sử dụng tiền ký Quỹ bảo vệ môi trường VN Tháng 09/2016
69 Thông tư hướng dẫn phát hành và giao dịch sản phẩm Covered Warrant niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tháng 09/2016
70 Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Tháng 09/2016
71 Thông tư hướng dẫn hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường Tháng 09/2016
72 Thông tư thay thế Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của BTC về hướng dẫn quyết toán niên độ ngân sách năm Tháng 09/2016
73 Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và bền vững giai đoạn 2016-2020 Tháng 09/2016
74 Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp- Việc làm và An toàn vệ sinh lao động Tháng 09/2016
75 Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước Tháng 09/2016
76 Thông tư sửa đổi Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn KBNN Tháng 09/2016
77 Thông tư quy định về phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa Tháng 09/2016
78 Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định về cửa hàng miễn thuế Tháng 09/2016
79 Thông tư hướng dẫn NĐ số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của các tổ chức kinh doanh chứng khoán Tháng 07/2016
80 Thông tư điều chỉnh mức thu phí cho các dự án BOT hiện hành Tháng 07/2016
81 Thông tư thay thế Thông tư số 97/2012/TT-BTC ngày 18/6/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân Tháng 09/2016
82 Thông tư thay thế Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20/5/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Tháng 09/2016
83 Thông tư thay thế Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài Tháng 10/2016
84 Thông tư thay thế Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 7/11/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Tháng 10/2016
85 Thông tư thay thế Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông Tháng 10/2016
86 Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp Tháng 10/2016
87 Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Thay thế Thông tư số 117/2012/TT-BTC) Tháng 10/2016
88 Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội Tháng 10/2016
89 Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Mục tiêu y tế – dân số Tháng 10/2016
90 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi hành và cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán Tháng 10/2016
91 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 về phí quyền hoạt động viễn thông Tháng 10/2016
92 Thông tư thay thế Thông tư số 158/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học. Tháng 10/2016
93 Thông tư thay thế Thông tư số 226/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012   quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Tháng 10/2016
94 Thông tư thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BTC ngày 12/3/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam Tháng 10/2016
95 Thông tư thay thế Thông tư số 174/2013/TT-BTC ngày 27/12/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Tháng 10/2016
96 Thông tư thay thế Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá Tháng 10/2016
97 Thông tư thay thế Thông tư số 200/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ Tháng 10/2016
98 Thông tư thay thế Thông tư 77/2015/TT-BTC ngày 19/5/2015 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm Tháng 10/2016
99 Thông tư thay thế Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 và Thông tư số 01/2013/TT-BTC ngày 02/01/2013 quy định về lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự Tháng 10/2016
100 Thông tư thay thế Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng Tháng 10/2016
101 Thông tư thay thế Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng Tháng 10/2016
102 Thông tư thay thế Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tháng 10/2016
103 Thông tư thay thế Thông tư số 141/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 về phí tham quan Dinh độc lập Tháng 10/2016
104 Thông tư thay thế Thông tư số 166/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về KHCN, lệ phí cấp giấy phép thành lập VPĐD, chi nhánh của tổ chức KHCN nước ngoài tại VN và thay thế Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về KHCN và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN Tháng 10/2016
105 Thông tư thay thế Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tháng 10/2016
106 Thông tư thay thế Thông tư số 59/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. Tháng 10/2016
107 Thông tư thay thế Thông tư số 52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Tháng 10/2016
108 Thông tư thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 quy chế chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Tháng 10/2016
109 Thông tư thay thế Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/20111 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp Tháng 10/2016
110 Thông tư về lệ phí cấp phép và phí quyền hoạt động viễn thông (ban hành mới) Tháng 10/2016
111 Thông tư sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi Tháng 11/2016
112 Thông tư hướng dẫn về đăng ký và quản lý hành nghề dịch vụ kế toán Tháng 11/2016
113 Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán Tháng 11/2016
114 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Tháng 11/2016
115 Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật (bao gồm cả văn bản QPPL của HĐND, UBND) (Thay thế TTLT số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014và TTLT số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012) Tháng 11/2016
116 Thông tư hướng dẫn thu lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ, cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tháng 11/2016
117 Thông tư về việc ban hành Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Tháng 11/2016
118 Thông tư thay thế Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ Tháng 11/2016
119 Thông tư thay thế Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm Tháng 11/2016
120 Thông tư thay thế Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10/2/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả Tháng 11/2016
121 Thông tư thay thế Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Tháng 11/2016
122 Thông tư thay thế Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên Tháng 11/2016
123 Thông tư thay thế Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Tháng 11/2016
124 Thông tư thay thế Thông tư số 121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác Tháng 11/2016
125 Thông tư thay thế Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim và lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam Tháng 11/2016
126 Thông tư thay thế Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất Tháng 11/2016
127 Thông tư thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Tháng 11/2016
128 Thông tư thay thế Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài và Thông tư số 156/2015/TT-BTC sửa Thông tư số 236/2009/TT-BTC Tháng 11/2016
129 Thông tư thay thế Thông tư số 112/3013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện Tháng 11/2016
130 Thông tư thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam Tháng 11/2016
131 Thông tư thay thế số Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực Tháng 11/2016
132 Thông tư thay thế Thông tư số 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Tháng 11/2016
133 Thông tư thay thế Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá Tháng 11/2016
134 Thông tư thay thế Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư. Tháng 11/2016
135 Thông tư thay thế Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Tháng 11/2016
136 Thông tư thay thế Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 và Thông tư số 36/2007/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch Tháng 11/2016
137 Thông tư thay thế Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Tháng 11/2016
138 Thông tư thay thế Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng kiểm tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển. Tháng 11/2016
139 Thông tư thay thế Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 sửa đổi thông tư số 47/2005/TT-BTC   đường thuỷ nội địa Tháng 11/2016
140 Thông tư thay thế Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không. Tháng 11/2016
141 Thông tư thay thế Thông tư số 151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay Tháng 11/2016
142 Thông tư thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt. Tháng 11/2016
143 Thông tư thay thế Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải Tháng 11/2016
144 Thông tư thay thế Quyết định số 179/2000/QĐ-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam (Lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu) và Thông tư thay thế Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010 hướng dẫn mức thu chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan Tháng 11/2016
145 Thông tư thay thế Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 07/6/2013 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Tháng 11/2016
146 Thông tư thay thế Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện) Tháng 11/2016
147 Thông tư thay thế Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và Thông tư thay thế Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Tháng 11/2016
148 Thông tư thay thế Quyết định sô 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 Tháng 11/2016
149 Thông tư thay thế Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 24/3/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chưng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Tháng 11/2016
150 Thông tư thay thế Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản Tháng 11/2016
151 Thông tư thay thế Quyết định số 64/2007/QĐ -BTC ngày 25/7/2007 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan trung ương thực hiện Tháng 11/2016
152 Thông tư thay thế Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân Tháng 11/2016
153 Thông tư thay thế Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu,thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam và Thông tư số 165/2009 về ngừng thu lệ phí qua lại biên giới Tháng 11/2016
154 Thông tư thay thế Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Tháng 11/2016
155 Thông tư thay thế Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09/5/2006 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước Tháng 11/2016
156 Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên Tháng 11/2016
157 Thông tư Thay thế Thông tư số 18/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 2010 hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự Tháng 11/2016
158 Thông tư thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 01/01/2012 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; Tháng 11/2016
159 Thông tư thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam và Thông tư số 118/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC Tháng 11/2016
160 Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC- BTP ngày 12/10/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch Tháng 11/2016
161 Thông tư thay thế Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Tháng 11/2016
162 Thông tư thay thế Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Tháng 11/2016
163 Thông tư thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 11/8/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế Tháng 11/2016
164 Thông tư thay thế Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa Tháng 11/2016
165 Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 quy đinh phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh Tháng 11/2016
166 Thông tư thay thế Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Tháng 11/2016
167 Thông tư thay thế Thông tư số 254/2013/TT-BTC ngày 01/11/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qụản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Tháng 11/2016
168 Thông tư thay thế Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC về phí tham quan Bảo tàng Yersin Tháng 11/2016
169 Thông tư về phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin mạng (ban hành mới) Tháng 11/2016
170 Thông tư về phí và lệ phí thuộc lĩnh vực xuất bản (ban hành mới) Tháng 11/2016
171 Thông tư về phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (ban hành mới) Tháng 11/2016
172 Thông tư về phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng (ban hành mới) Tháng 11/2016
173 Thông tư về phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số (ban hành mới) Tháng 11/2016
174 Thông tư sửa đổi Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Tháng 12/2016
175 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án, kinh phí đảm bảo hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự Tháng 12/2016
176 Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017 Tháng 12/2016
177 Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với tổ chức, cá nhân Tháng 12/2016
178 Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án cơ quan thuế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu BHXH bắt buộc của doanh nghiệp Tháng 12/2016
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  
1 Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 giữa các Bộ Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 về việc thí Điểm cơ chế một cửa quốc gia (phần Thông tư liên tịch với Bộ Công Thương) Tháng 02/2016
2 Thông tư hướng dẫn chi tiêu phục vụ Hội nghị APEC 2017 Tháng 02/2016
3 Thông tư liên tịch về phát hành tín phiếu kho bạc qua NHNNVN thay thế TTLT số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN Tháng 03/2016
4 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung TTLT số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 về giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Tháng 03/2016
5 Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ KHCN hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan Tháng 03/2016
6 Thông tư liên tịch Bộ TC, Bộ GTVT về phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa vận chuyển hàng không Tháng 03/2016
7 Thông tư liên tịch hướng dẫn lập, chấp hành và quyết toán kinh phí đơn vị sự nghiệp lưu trữ nhà nước Tháng 04/2016
8 TTLT Bộ Tài chính – Bộ VHTT&DL hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã thay thế TTLT số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Liên Bộ Tài chính – Bộ VHTT&DL Tháng 04/2016
9 Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ GTVT Hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa (thay thế TTLT số 09/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 của Liên Bộ Tài chính – GTVT hướng dẫn chế độ lập dự toán, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa) Tháng 04/2016
10 Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ GTVT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ (thay thế TTLT số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ) Tháng 04/2016
11 Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định dán tem hàng nhập lậu bị tịch thu bán đấu giá Tháng 04/2016
12 Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 04/2016
13 Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Tháng 04/2016
14 Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tháng 04/2016
15 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (thay thế Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/5/2006) Tháng 04/2016
16 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các Khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước (Thay thế Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012) Tháng 04/2016