CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Luật Báo chí Tháng 03/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ Tháng 04/2016
2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Tháng 04/2016
3 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Tháng 11/2016
4 Nghị định quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Tháng 10/2016
5 Nghị định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí Tháng 10/2016
6 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.
7 Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quyết định ban hành phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia
2 Quyết định ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia Tháng 11/2016

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 08/4/2014 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
2 Thông tư quản lý hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
3 Thông tư quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng công trình viễn thông
4 Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
5 Thông tư quy định về định mức kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
6 Thông tư quy định điều kiện kỹ thuật đảm bảo cho hệ thống dẫn đường hàng không của Bộ Quốc phòng sử dụng các kênh tần số ưu tiên trong băng tần 900 MHz
7 Thông tư thay thế Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009 quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích
8 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý
9 Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
10 Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
11 Thông tư quy định biên chế chuyên trách về công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước Tháng 10/2016
12 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước Tháng 10/2016
13 Thông tư quy định về Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông Tháng 11/2016
14 Thông tư quy định về đào tạo, cấp, đổi, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải Tháng 11/2016
15 Thông tư quy định về Quy trình, thủ tục công bố số liệu điều tra, thống kê, khảo sát xã hội học phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình Tháng 11/2016
16 Thông tư quy định chế độ báo cáo nghiệp vụ bưu chính Tháng 11/2016
17 Thông tư về Quy hoạch kênh tần số cho nghiệp vụ cố định mặt đất băng tần 57-66 GHz Tháng 11/2016
18 Thông tư quy định việc dán tem phòng, chống in lậu, in giả, sao chép trái phép xuất bản phẩm Tháng 11/2016
19 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm Tháng 11/2016
20 Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê thông tin và truyền thông Tháng 12/2016
21 Thông tư xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng mặt đất, mạng cáp và vệ tinh Tháng 12/2016
22 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/3/2013 quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo Tháng 12/2016
23 Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin Tháng 12/2016
24 Thông tư quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm và chính sách áp dụng đối với hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Tháng 12/2016
25 Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BTTTT Quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông Tháng 12/2016
26 Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số Tháng 12/2016
27 Thông tư hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động báo chí, xuất bản các ấn phẩm khác Tháng 12/2016
28 Thông tư hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo Tháng 12/2016
29 Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Tháng 12/2016
30 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình Tháng 12/2016