CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Luật Đo đạc và Bản đồ Tháng 10/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định quy định việc cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam Tháng 03/2016
2 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Tháng 03/2016
3 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn Tháng 04/2016
4 Nghiị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tháng 06/2016
5 Nghị định thay thế Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường Tháng 10/2016
6 Nghị định quy định chính sách tiếp cận nguồn gen dược liệu và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen dược liệu Tháng 10/2016
7 Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai Tháng 11/2016
8 Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai Tháng 11/2016
9 Nghị định quy định mức thu, phương thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tháng 11/2016
10 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Tháng 11/2016
11 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 12/2016
12 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Tháng 12/2016

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển Tháng 03/2016

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư quy định nội dung quan trắc của trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia Tháng 04/2016
2 Thông tư quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Tháng 04/2016
3 Thông tư quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia Tháng 04/2016
4 Thông tư quy định đánh giá tác động của biến đổi và đánh giá khí hậu quốc gia Tháng 04/2016
5 Thông tư quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết Tháng 04/2016
6 Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo Tháng 04/2016
7 Thông tư quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Tháng 04/2016
8 Thông tư quy định về việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Tháng 04/2016
9 Thông tư quy định chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Tháng 04/2016
10 Thông tư hướng dẫn việc thiết lập và bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển Tháng 04/2016
11 Thông tư quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trưởng biển và hải đảo; quy định việc báo cáo về hiện trạng xử lý và xả chất thải ra biển của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên vùng đất ven biển và trên hải đảo Tháng 04/2016
12 Thông tư quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế – kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1 Tháng 05/2016
13 Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia Tháng 05/2016
14 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương Tháng 05/2016
15 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An Tháng 05/2016
16 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước Tháng 05/2016
17 Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ ệ 1/50.000 Tháng 06/2016
18 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai Tháng 06/2016
19 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh Tháng 06/2016
20 Thông tư ban hành Danh mục dịa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Tháng 06/2016
21 Thông tư quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt Tháng 07/2016
22 Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn Tháng 08/2016
23 Thông tư quy định về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông Tháng 08/2016
24 Thông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai Tháng 08/2016
25 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ cho vay, hỗ trợ lãi suất vay vốn và tài trợ các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường Tháng 08/2016
26 Thông tư quy định về hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 08/2016
27 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tháng 08/2016
28 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung đề thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án sử dụng vốn hỗ tợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi khác Tháng 09/2016
29 Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai Tháng 09/2016
30 Thông tư quy định về định mức sử dụng đất Tháng 09/2016
31 Thông tư hướng dẫn mẫu đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo hoạt động của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Tháng 09/2016
32 Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Tháng 09/2016
33 Thông tư ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt Tháng 09/2016
34 Thông tư ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn Tháng 09/2016
35 Thông tư quy định kỹ thuật về quy trình dự báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường Tháng 09/2016
36 Thông tư quy định kỹ thuật về quy trình dự báo khí tượng thủy văn nguy hiểm Tháng 09/2016
37 Thông tư quy định quan trắc, giám sát tài nguyên nước Tháng 09/2016
38 Thông tư quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 Tháng 09/2016
39 Thông tư ban hành quy định kỹ thuật về điều tra khảo sát xâm nhập mặn Tháng 10/2016
40 Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo trọng lực nhà nước Tháng 10/2016
41 Thông tư quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000, 1/500.000, 1/1.000.000 Tháng 10/2016
42 Thông tư quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám Tháng 10/2016
43 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường Tháng 10/2016
44 Thông tư sửa đổi Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 10/2016
45 Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường Tháng 10/2016
46 Thông tư ban hành quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra địa chất về khoáng sản Tháng 10/2016
47 Thông tư ban hành quy định kỹ thuật về đánh giá khoáng sản trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản Tháng 10/2016
48 Thông tư quy định công tác giám sát các đề án thăm dò khoáng sản Tháng 10/2016
49 Thông tư quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản Tháng 10/2016
50 Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Tháng 10/2016
51 Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tháng 10/2016
52 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Tháng 10/2016
53 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Tháng 10/2016
54 Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường Tháng 10/2016
55 Thông tư quy định về hoạt động quan trắc môi trường Tháng 11/2016
56 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ Tháng 11/2016
57 Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên và môi trường Tháng 11/2016
58 Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn và kịch bản biến đổi khí hậu Tháng 11/2016
59 Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 11/2016
60 Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong ngành tài nguyên và môi trường Tháng 11/2016