Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH
1 38/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn 15/5/2016
2 40/2016/NĐ-CP Quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 15/5/2016
3 41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 15/5/2016
4 60/2016/NĐ-CP Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 1/7/2016
5 154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016
6 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016
7 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 29/11/2016
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ
8 01/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lập 13/1/2016
9 02/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 29/2/2016
10 03/2016/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10/3/2016
11 04/2016/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 29/4/2016
12 05/2016/TT-BTNMT Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia 13/5/2016
13 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 16/5/2016
14 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 16/5/2016
15 08/2016/TT-BTNMT Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 16/5/2016
16 09/2016/TT-BTNMT Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết 16/5/2016
17 10/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 16/5/2016
18 11/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 16/6/2016
19 14/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương 11/7/2016
20 15/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước 11/7/2016
21 16/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An 11/7/2016
22 17/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 19/7/2016
23 18/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo 25/7/2016
24 19/2016/TT-BTNMT Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường 24/8/2016
25 20/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 25/8/2016
26 21/2016/TT-BTNMT Danh mục địa dân dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh 26/8/2016
27 22/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 26/8/2016
28 23/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai 26/8/2016
29 24/2016/TT-BTNMT Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 9/9/2016
30 25/2016/TT-BTNMT Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 22/9/2016
31 26/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 29/9/2016
32 27/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo 29/9/2016
33 28/2016/TT-BTNMT Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường 6/10/2016
31  29/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 12/10/2016
32 30/2016/TT-BTNMT Về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu 12/10/2016
33 31/2016/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 14/10/2016
34 32/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước 7/11/2016
35 33/2016/TT-BTNMT Định mức kỹ thuật điều tra đánh giá đất đai 7/11/2016
36 34/2016/TT-BTNMT Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên,cán bộ, công chức cơ quan nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường 10/11/2016
37 35/2016/TT-BTNMT Quy định quy trình công bố diêu dữ liệu viễn thám quốc gia 28/11/2016
38 36/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế-kỹ thuật của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 8/12/2016
39 37/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt 15/12/2016
40 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu bề mặt khí tượng 15/12/2016
41 39/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trác và điều tra khảo sát xâm nhập mặn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 19/12/2016
42 40/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật dự báo cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 19/12/2016
43 41/2016/TT-BTNMT Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 21/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

44 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm 24/6/2016
45 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường 30/6/2016