CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi) Tháng 08/2016
2 Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi) Tháng 08/2016
3 Luật Thủy lợi Tháng 10/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, nông thôn Tháng 03/2016
2 Nghị định về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra thay thế Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 Tháng 03/2016
3 Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, sử dụng nước tiết kiệm nước Tháng 03/2016
4 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi Tháng 03/2016
5 Nghị định về chính sách phát triển kinh tế trang trại đến năm 2020 Tháng 03/2016
6 Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối Tháng 03/2016
7 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Tháng 05/2016
8 Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT Tháng 05/2016
9 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y Tháng 05/2016
10 Nghị định về cơ chế chính sách tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tháng 06/2016
11 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và nước sạch nông thôn Tháng 06/2016
12 Nghị định thay thế Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014  của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động  của Tổng công ty Lương thực miền Bắc Tháng 06/2016
13 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT Tháng 08/2016
14 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (sẽ xây dựng sau khi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y được ban hành) Tháng 08/2016
15 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn Tháng 08/2016
16 Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu Tháng 10/2016
17 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra Tháng 11/2016
18 Nghị định thay thế Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm Tháng 12/2016
19 Nghị định quy định về khoán bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản Tháng 12/2016
20 Nghị định thay thế Nghị định 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản Tháng 12/2016
21 Nghị định sửa đổi Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản Tháng 12/2016
22 Nghị định quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 Tháng 12/2016
23 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông Tháng 12/2016
24 Nghị định về một số chính sách phục hồi và phát triển rừng ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu Tháng 03/2016

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp Tháng 04/2016
2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp theo nghề đối với Kiểm ngư viên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với Thuyền viên tàu Kiểm ngư Tháng 05/2016
3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản Tháng 06/2016
4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất Tháng 06/2016
5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trong sản xuất nông nghiệp Tháng 09/2016
6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng công chức và người lao động là Thuyền viên tàu Kiểm ngư Tháng 09/2016
7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh Tháng 12/2016
8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp Tháng 12/2016

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Tháng 02/2016
2 Thông tư sửa đổi Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi Tháng 03/2016
3 Thông tư hướng dẫn chất lượng các công trình xây dựng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Tháng 03/2016
4 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP Tháng 04/2016
5 Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Tháng 04/2016
6 Thông tư thay thế Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Tháng 05/2016
7 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư Tháng 05/2016
8 Thông tư thay thế Thông tư số 55/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2013 hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT Tháng 05/2016
9 Thông tư ban hành danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt nam Tháng 05/2016
10 Thông tư quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn Tháng 05/2016
11 Thông tư quy định phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản Tháng 05/2016
12 Thông tư quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản Tháng 05/2016
13 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Tháng 05/2016
14 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản Tháng 05/2016
15 Thông tư quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật Tháng 05/2016
16 Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y Tháng 05/2016
17 Thông tư ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam Tháng 05/2016
18 Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y Tháng 05/2016
19 Thông tư quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp Tháng 05/2016
20 Thông tư công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép đối với gỗ, củi, than nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên trong nước Tháng 06/2016
21 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPNTN, 25/2011/TT-BNNPTNT Tháng 06/2016
22 Thông tư quy định về khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ Tháng 06/2016
23 Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh (thay thế Thông tư 69/2011/TT-BNNPTNT về hưỡng dẫn quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lầm sinh kèm theo Quyết định 73/2010/QĐ-TTg) Tháng 06/2016
24 Thông tư về quy định chi tiết một số nội dung về Giám sát đánh giá đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Tháng 06/2016
25 Thông tư hướng dẫn về điều kiện và tiêu chí hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 Tháng 06/2016
26 Thông tư quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Tháng 06/2016
27 Thông tư về tiêu chuẩn chức danh đối với nhân viên thú y cấp xã Tháng 07/2016
28 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp, nông thôn Tháng 08/2016
29 Thông tư quy định về trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành; trình tự thủ tục tiến hành thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tháng 09/2016
30 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 09/2016
31 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT Tháng 11/2016
32 Thông tư quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Tháng 11/2016
33 Thông tư quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản cố định tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT Tháng 11/2016
34 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về quy định thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai Tháng 12/2016
35 Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 Tháng 12/2016
36 Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã nông nghiệp Tháng 12/2016
37 Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Tháng 12/2016
38 Thông tư ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam Quý I, II, III, IV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 
1 Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 Tháng 06/2016
2 Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại cây trồng lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu Tháng 06/2016
3 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng Tháng 05/2016