Chương trình xây dựng pháp luật năm 2016 của Quốc hội, Chính phủ
TÊN VĂN BẢN BỘ ĐƯỢC GIAO THỜI GIAN TRÌNH CĂN CỨ
LUẬT, PHÁP LỆNH      
1 Pháp lệnh Giống cây trồng (sửa đổi) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 04/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
2 Pháp lệnh Giống vật nuôi (sửa đổi) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 04/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) Bộ Tài chính Tháng 05/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
4 Luật Quản lý ngoại thương Bộ Công Thương Tháng 05/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
5 Luật Đường sắt (sửa đổi) Bộ Giao thông vận tải Tháng 06/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
6 Luật Chứng thực Bộ Tư pháp Tháng 06/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
7 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 07/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
8 Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 07/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
9 Luật Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 07/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
10 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) Bộ Tư pháp Tháng 07/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
11 Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) Bộ Tư pháp Tháng 07/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 08/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
13 Luật Du lịch (sửa đổi) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tháng 08/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
14 Luật về máu và tế bào gốc Bộ Y tế Tháng 07/2016 QĐ 1273/QĐ-TTg
15 Luật quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 09/2016 QĐ 1840/QĐ-TTg
16 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Tháng 11/2016 QĐ 1840/QĐ-TTg
17 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Bộ Tài chính Tháng 10/2016 QĐ 1840/QĐ-TTg
18 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án Bộ Tài chính Tháng 11/2016 QĐ 1840/QĐ-TTg
19 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Bộ Tư pháp Tháng 10/2016 QĐ 1840/QĐ-TTg
NGHỊ ĐỊNH      
1 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp Tháng 02/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 04/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
3 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Tháng 03/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
4 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 03/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
5 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 03/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
6 Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Tháng 04/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
7 Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Tháng 04/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
8 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản Bộ Tài chính Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
9 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp Bộ Tư pháp Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
10 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phí và lệ phí Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
11 Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
12 Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ Bộ Tài chính Tháng 07/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
13 Nghị định của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Bộ Tài chính Tháng 07/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
14 Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài Bộ Tài chính Tháng 07/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
15 Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá Bộ Tài chính Tháng 07/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
16 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước Bộ Tài chính Tháng 09/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
17 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh Bộ Tài chính Tháng 09/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
18 Nghị định của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp Bộ Tài chính Tháng 09/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
19 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
20 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ Bộ Thông tin và Truyền thông Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
21 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
22 Nghị định của Chính phủ về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng Bộ Giao thông Vận tải Tháng 07/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
23 Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển Bộ Giao thông Vận tải Tháng 08/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
24 Nghị định của Chính phủ về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải (Thay thế Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2004 và Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) Bộ Giao thông Vận tải Tháng 09/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
25 Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải (Thay thế Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ) Bộ Giao thông Vận tải Tháng 09/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
26 Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển Bộ Giao thông Vận tải Tháng 09/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
27 Nghị định của Chính phủ quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam (Thay thế Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.) Bộ Giao thông Vận tải Tháng 10/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
28 Nghị định của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển (Thay thế Nghị định số 161/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013) Bộ Giao thông Vận tải Tháng 10/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
29 Nghị định của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển (Thay thế Nghị định số 46/2006/NĐ-CP của Chính phủ) Bộ Giao thông Vận tải Tháng 10/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
30 Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải Bộ Giao thông Vận tải Tháng 11/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
31 Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn Bộ Giao thông Vận tải Tháng 11/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
32 Nghị định của Chính phủ về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải (Thay thế Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012; Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013) Bộ Giao thông Vận tải Tháng 11/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
33 Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Bộ Giao thông Vận tải Tháng 11/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
34 Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải Bộ Giao thông Vận tải Tháng 12/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
35 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
36 Nghị định của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
37 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
38 Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án Bộ Tư pháp Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
39 Nghị định quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
Bộ Thông tin và Truyền thông Tháng 10/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
40 Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Tháng 10/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
41 Nghị định quy định chi Tiết, thi hành một số Điều của Luật dược Bộ Y tế Tháng 10/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
42 Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 Luật dược Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 10/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
43 Nghị định quy định chính sách về tiếp cận nguồn gen dược liệu và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen dược liệu theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Luật dược Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 10/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
44 Nghị định quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các nghị định về thuế Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
45 Nghị định quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
46 Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
47 Nghị định của Chính phủ quy định biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh Mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
48 Nghị định của Chính phủ quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Lào Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
49 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016- 2017 Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
50 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu-Di-lân giai đoạn 2016-2017 Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
51 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2016-2017 Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
52 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016-2017 Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
53 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016-2017. Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
54 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2016-2017. Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
55 Nghị định han hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê giai đoạn 2016-2017 Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
56 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016-2017 Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
57 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2016-2017 Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
58 Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu giai đoạn 2016- 2017 Bộ Tài chính Tháng 06/2016 QĐ 931/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ      
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 04/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban , hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển Bộ Tài nguyên và Môi trường Tháng 03/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Tháng 05/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
4 Nghị định của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước Bộ Tài chính Tháng 01/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
5 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước Bộ Tài chính Tháng 03/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
6 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm Bộ Tài chính Tháng 03/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
7 Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Bộ Tài chính Tháng 04/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
8 Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh Bộ Tài chính Tháng 02/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
9 Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội Bộ Tài chính Tháng 02/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
10 Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh Bộ Tài chính Tháng 03/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
11 Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại Bộ Tài chính Tháng 08/2016 QĐ 1605/QĐ-TTg
12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg
13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông Tháng 04/2016 QĐ 196/QĐ-TTg