Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2017 do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo
DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2017 – DO BỘ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
LUẬT
1 05/2017/QH14 Luật Quản lý ngoại thương 12/6/2017
NGHỊ ĐỊNH
2 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 25/5/2017
3 68/2017/NĐ-CP Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 25/5/2017
4 94/2017/NĐ-CP Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại 10/8/2017
5 98/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 18/8/2017
6 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 14/9/2017
7 106/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 14/9/2017
8 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 9/10/2017
9 116/2017/NĐ-CP Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô 17/10/2017
10 124/2017/NĐ-CP Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 15/11/2017
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11 04/2017/QĐ-TTg Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện 9/3/2017
12 08/2017/QĐ-TTg Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam 31/3/2017
13 09/2017/QĐ-TTg Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam 31/3/2017
14 10/2017/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 3/4/2017
15 11/2017/QĐ-TTg Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 11/4/2017
15 24/2017/QĐ-TTg Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. 30/6/3017
16 49/2017/QĐ-TTg Về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí 21/12/2017
THÔNG TƯ
17 01/2017/TT-BCT Quy định việc áp dụng hạn ngách thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh kinh tế Á – Âu năm 2017, 2018 và 2019 24/1/2017
18 02/2017/TT-BCT Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 10/2/2017
19 03/2017/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm 2017 3/3/2017
20 04/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống 9/3/2017
21 05/2017/TT-BCT Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 21/4/2017
22 06/2017/TT-BCT Sửa đổi bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04/8/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 25/5/2017
23 07/2017/TT-BCT Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón 29/5/2017
24 08/2017/TT-BCT Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi 26/6/2017
25 09/2017/TT-BCT Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 13/7/2017
26 10/2017/TT-BCT Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý cảu Bộ Công Thương 27/7/2017
27 11/2017/TT-BCT Quy định về tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa 28/7/2017
28 12/2017/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 31/7/2017
29 13/2017/TT-BCT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 3/8/2017
30 14/2017/TT-BCT Bãi bỏ thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động với một số sản phẩm thép 28/8/2017
31 15/2017/TT-BCT Quy định hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghi định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 31/8/2017
32 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 12/9/2017
33 17/2017/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 19/9/2017
34 18/2017/TT-BCT Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu 21/9/2017
35 19/2017/TT-BCT Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện 29/9/2017
36 20/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công 29/9/2017
37 21/2017/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may 23/10/2017
38 22/2017/TT-BCT Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia 23/10/2017
39 23/2017/TT-BCT Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện 16/11/2017
40 24/2017/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy 23/11/2017
41 25/2017/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 29/11/2017
42 26/2017/TT-BCT Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu 29/11/2017
43 27/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 6/12/2017
44 28/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 8/12/2017
45 29/2017/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini 20/12/2017
46 32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 28/12/2017
47 33/2017/TT-BCT Sửa đổi mã số HS trong Danh mục kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BCT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương 28/12/2017
48 34/2017/TT-BCT Sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng 29/12/2017
49 35/2017/TT-BCT Bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT hướng dẫn việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 29/12/2017