Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương năm 2017
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
1 Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
2 Nghị quyết 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017của Quốc hội ban hành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
3 Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/05/2017 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
4 Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ
5 Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
6 Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14 ngày 24/8/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
7 Quyết định 931/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII
8 Quyết định 65/QĐ-TTg năm 2017  của Thủ tướng Chính phủ Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
9 Quyết định 1357/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3
10 Quyết định số 5144/QĐ-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Công Thương
11 Quyết định số2677/QĐ-BCT ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH GHI CHÚ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành
LUẬT, PHÁP LỆNH
1 Luật Quản lý ngoại thương Tháng 06/2017 05/2017/QH14 12/6/2017
NGHỊ ĐỊNH
1 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2017 của CHính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Tháng 02/2017
2 Nghị định Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô Tháng 05/2017 116/2017/NĐ-CP 17/10/2017
3 Nghị định thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo Tháng 08/2017
4 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí Tháng 08/2017
5 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Tháng 09/2017
6 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Tháng 10/2017
7 Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về quản lý, phát triển thương mại biên giới Tháng 10/2017
8 Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phát triển ngoại thương Tháng 10/2017
9 Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Tháng 10/2017
10 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về phòng vệ thương mại Tháng 10/2017
11 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh Tháng 11/2017
12 Nghị định quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản Tháng 11/2017
13 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Tháng 11/2017
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1 Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Tháng 10/2017
2 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương Tháng 11/2017
3 Về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí Tháng 11/2017 49/2017/QĐ-TTg 21/12/2017
THÔNG TƯ
1 Thông tư Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện Tháng 02/2017 02/2017/TT-BCT 10/2/2017
2 Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 Tháng 02/2017 25/2017/TT-BCT 29/11/2017
3 Thông tư Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm 2017 Tháng 03/2017 03/2017/TT-BCT 3/3/2017
4 Thông tư Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 Tháng 03/2017 05/2017/TT-BCT 21/4/2017
5 Thông tư Quy định việc áp dụng hạn ngách thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh kinh tế Á – Âu năm 2017, 2018 và 2019 Tháng 03/2017 01/2017/TT-BCT 24/1/2017
6 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống Tháng 03/2017 04/2017/TT-BCT 9/3/2017
7 Thông tư thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tháng 04/2017
8 Thông tư Sửa đổi bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04/8/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tháng 05/2017 06/2017/TT-BCT 25/5/2017
9 Thông tư Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón Tháng 05/2017 07/2017/TT-BCT 29/5/2017
10 Thông tư Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Tháng 06/2017 08/2017/TT-BCT 26/6/2017
11 Thông tư thay thế Thông tư 23/2014/TT-BCT về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện Tháng 06/2017
12 Thông tư Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương Tháng 06/2017 09/2017/TT-BCT 13/7/2017
13 Thông tư Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý cảu Bộ Công Thương Tháng 06/2017 10/2017/TT-BCT 27/7/2017
14 Thông tư quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục Quản lý thị trường Tháng 06/2017
15 Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực Tháng 07/2017 12/2017/TT-BCT 31/7/2017
16 Thông tư thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa Tháng 08/2017 11/2017/TT-BCT 28/7/2017
17 Thông tư Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện Tháng 09/2017 19/2017/TT-BCT 29/9/2017
18 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Tháng 09/2017 21/2017/TT-BCT 23/10/2017
19 Thông tư quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời Tháng 09/2017 16/2017/TT-BCT 12/9/2017
20 Thông tư hướng dẫn thực hiệnHiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tháng 09/2017 17/2017/TT-BCT 19/9/2017
21 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia Tháng 09/2017
22 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công Tháng 09/2017 20/2017/TT-BCT 29/9/2017
23 Thông tư Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia Tháng 10/2017 22/2017/TT-BCT 23/10/2017
24 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Tháng 10/2017
25 Thông tư bãi bỏ thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động với một số sản phẩm thép Tháng 10/2017 14/2017/TT-BCT 28/8/2017
26 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Tháng 11/2017 27/2017/TT-BCT 6/12/2017
27 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cột chống và giàn chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò Tháng 11/2017
28 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thật quốc gia về an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng Tháng 11/2017
29 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chaichứa LGP mini Tháng 11/2017 29/2017/TT-BCT 20/12/2017
30 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các ngạch công chức Quản lý thị trường Tháng 11/2017
31 Sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng Tháng 11/2017 34/2017/TT-BCT 29/12/2017
32 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Sau khi NĐ thay thế NĐ 42/2014/NĐ-CP ban hành
33 Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Tháng 11/2017 28/2017/TT-BCT 8/12/2017
34 Thông tư Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Tháng 11/2017 32/2017/TT-BCT 28/12/2017
35 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Tháng 11/2017
36 Thông tư Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu Tháng 11/2017 26/2017/TT-BCT 29/11/2017
37 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện Tháng 07/2017 13/2017/TT-BCT 3/8/2017
38 Quy định hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghi định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp Tháng 08/2017 15/2017/TT-BCT 31/8/2017
39 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2013/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP Tháng 09/2017
40 Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Giấy và bột giấy Tháng 09/2017 24/2017/TT-BCT 23/11/2017
41 Thông tư quy định nội dung, trình tự thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường Tháng 11/2017
42 Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường Tháng 11/2017