Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
LUẬT
1 104/2016/QH13 Luật Tiếp cận thông tin 6/4/2016
1 01/2016/QH14 Luật Đấu giá tài sản 17/11/2016
NGHỊ ĐỊNH
2 20/2016/NĐ-CP Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 30/3/2016
3 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 14/5/2016
4 56/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 29/6/2016
5 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án 1/7/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

6 32/2016/QĐ-TTg Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình 8/8/2016
7 45/2016/QĐ-TTg Về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016

THÔNG TƯ

8 01/2016/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự 1/2/2016
9 02/2016/TT-BTP Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự 1/2/2016
10 04/2016/TT-BTP Quy định nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp 3/3/2016
11 05/2016/TT-BTP    
12 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 22/7/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

13 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH Hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết 22/2/2016
14 06/2016/TTLT-BTP
VKSNDTC-TANDTC
Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự 31/5/2016
15 07/2016/TTLT-BTP-BTC Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án 10/6/2016
16 08/2016/TTLT-BTP-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý 23/6/2016
17 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 23/6/2016
18 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự 1/8/2016
19 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDCT Quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự 19/10/2016