Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH
NGHỊ ĐỊNH
1 16/2016/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 16/3/2016
2 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 14/6/2016
3 87/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 1/7/2016
4 105/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 1/7/2016
5 107/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 1/7/2016

THÔNG TƯ

6 02/2016/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế 25/3/2016
7 03/2016/TT-BKHCN Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế – xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư 30/3/2016
8 04/2016/TT-BKHCN Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ 4/4/2016
9 06/2016/TT-BKHCN Quy định về cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 22/4/2016
10 07/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 22/4/2016
11 08/2016/TT-BKHCN Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 24/4/2016
12 09/2016/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là chất ôxy hóa, hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 9/6/2016
13 10/2016/TT-BKHCN Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân 13/6/2016
14 11/2016/TT-BKHCN Hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí 28/6/2016
15 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước 30/6/2016
16 14/2016/TT-BKHCN Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 30/6/2016
17 15/2016/TT-BKHCN
18 16/2016/TT-BKHCN
19 17/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 1/9/2016
20 18/2016/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia 1/9/2016
21 19
22 20
23 21/2016/TT-BKHCN Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử 15/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

24 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 11/1/2016
25 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi Tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 5/4/2016
26 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 28/6/2016