CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ TƯ PHÁP
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Tháng 10/2016
2 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) Tháng 10/2016
3 Luật Ban hành quyết định hành chính Tháng 10/2016
4 Luật Đấu giá tài sản Tháng 10/2016
5 Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) Tháng 10/2016
6 Luật Tiếp cận thông tin Tháng 03/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp Tháng 04/2016
2 Nghị định quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án Tháng 04/2016

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư quy định phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 và Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011) Tháng 09/2016
2 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống THADS Tháng 09/2016
3 Thông tư xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” Tháng 10/2016
4 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp Tháng 11/2016
5 Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Tháng 12/2016
6 Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Tháng 03/2016
7 Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012) Tháng 06/2016
8 Thông tư của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật Tháng 06/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 
1 Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án (Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án) Tháng 06/2016
2 Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Tháng 09/2016
3 Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Tháng 06/2016
4 Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Tháng 06/2016
5 Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS Tháng 06/2016
6 Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp Tháng 08/2016
7 Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS Tháng 06/2016