CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Tháng 10/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN Tháng 02/2016
2 Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường Tháng 06/2016
3 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tháng 11/2016
4 Nghị định thay thế Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 12/2016
5 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa Tháng 12/2016
6 Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy Tháng 12/2016
7 Nghị định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Nghị định số 80/2007/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Tháng 12/2016

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Tháng 03/2016
2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Tháng 06/2016
3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ và đổi mới hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Tháng 10/2016

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi, vùng dân tộc thiểu số Tháng 02/2016
2 Thông tư quy định quản lý Chương trình quốc gia bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen Tháng 03/2016
3 Thông tư quy định quản lý các dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013) Tháng 04/2016
4 Thông tư quy định trình tự, thủ tục việc cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN Tháng 06/2016
5 Thông tư quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công  nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước Tháng 06/2016
6 Thông tư thay thế Thông tư 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá  nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước được sửa đổi bởi Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 Tháng 07/2016
7 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN Tháng 09/2016
8 Thông tư quản lý Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 Tháng 10/2016
9 Thông tư thay thế Thông tư số 05/2011/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 09/5/2011 về ban hành văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Tháng 12/2016
10 Thông tư quy định yêu cầu về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với một số loại hình nhân viên bức xạ Tháng 12/2016
11 Thông tư quy định quản lý các chương trình hợp tác quốc tế do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ, tài trợ Tháng 12/2016