CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TÊN VĂN BẢN THỜI GIAN TRÌNH
LUẬT, PHÁP LỆNH  
1 Luật Quy hoạch Tháng 10/2016
2 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tháng 10/2016

NGHỊ ĐỊNH

 
1 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thống kê (sửa đổi) Quý I/2016
2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Quý I/2016
3 Nghị định của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Quý II/2016
4 Nghị định Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Quý III/2016
5 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số Quý IV/2016
6 Nghị định thay thế Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quý IV/2016
7 Nghị định thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Quý IV/2016
8 Nghị định chung sửa đổi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP Quý IV/2016
9 Nghị định thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ngày 22/10/2009 Quý IV/2016
10 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống thống kê tập trung Quý IV/2016

QUYẾT ĐỊNH

 
1 Quyết định thay thế Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Quý II/2016

THÔNG TƯ

 
1 Thông tư quy định về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với việc tuân thủ các quy định pháp luật về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, triển khai thực hiện các dự án có vôn đầu tư trực tiếp nước ngoài Quý I/2016
2 Thông tư quy định chi tiết Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu EPC; Quý II/2016
3 Thông tư kiểm tra về đấu thầu; Quý II/2016
4 Thông tư quy định chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm Quý II/2016
5 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Quý II/2016
6 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu Quý II/2016
7 Thông tư hướng dẫn lựa chọn dự án, đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Quý II/2016
8 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Quý II/2016
9 Thông tư quy định về việc quản lý vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước Quý III/2016
10 Thông tư hướng dẫn lập Hồ sơ mời sơ tuyển, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; Quý III/2016
11 Thông tư quy định danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và đầu tư Quý IV/2016
12 Thông tư quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quý IV/2016
13 Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài Quý IV/2016
14 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng Quý IV/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 
1 Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng nguồn vốn vay ADB, AFD hỗ trợ phát triển dự án đối tác công tư (PDF) Quý II/2016
2 Thông tư liên tịch giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Quý II/2016
3 Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế Quý I/2016