Văn bản ban hành năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo

STT

SỐ HIỆU

TÊN VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

NGHỊ ĐỊNH

1

18/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

18/3/2016

2

57/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

1/7/2016

3

69/2016/NĐ-CP

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

1/7/2016

4

80/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt

1/7/2016

5

89/2016/NĐ-CP

Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

1/7/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ

6

01/2016/TT-NHNN

Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

4/2/2016

7

02/2016/TT-NHNN

Về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng

26/2/2016

8

03/2016/TT-NHNN

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

26/2/2016

9

04/2016/TT-NHNN

Quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

15/4/2016

10

05/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn về nội dung quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

15/4/2016

11

06/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

27/5/2016

12

07/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

27/5/2016

13

08/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

16/6/2016

14

09/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 31/2012/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã

17/6/2016

15

10/2016/TT-NHNN

Hướng dẫn quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

29/6/2016

16

11/2016/TT-NHNN

Sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân

29/6/2016

17

12/2016/TT-NHNN

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

29/6/2016

18

13/2016/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng (sau đây gọi là Thông tư 45/2011/TT-NHNN)

30/6/2016

19

14/2016/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư số 30/2014/TT-NHNN) và bãi bỏ một số Điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN).

30/6/2016

20

15/2016/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàn

30/6/2016

21

16/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

30/6/2016

22

17/2016/TT-NHNN

Quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

30/6/2016

23

18/2016/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

30/6/2016

24

19/2016/TT-NHNN

Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

30/6/2016

25

20/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

30/6/2016

26

21/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

30/6/2016

27

22/2016/TT-NHNN

Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

30/6/2016

28

23/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

30/6/2016

29

24/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

30/6/2016

30

25/2016/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

29/7/2016

31

26/2016/TT-NHNN

Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia

12/9/2016

32

27/2016/TT-NHNN

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

28/9/2016

33

28/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

5/10/2016

34

29/2016/TT-NHNN

Quy định về thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

12/10/2016

35

 30/2016/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán

14/10/2016

36

 31/2016/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

15/11/2016

37

32/2016/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

26/12/2016

38

33/2016/TT-NHNN

Quy định về các tỷ lệ khoản thu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng việt nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

27/12/2016

39

34/2016/TT-NHNN

Quy định việc cung cấp thông tin giữa ngân hàng nhà nước việt nam và bảo hiểm tiền gửi việt nam

28/12/2016

40

35/2016/TT-NHNN

Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet

29/12/2016

41

36/2016/TT-NHNN

Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng

30/12/2016

42

?

 

 

43

38/2016/TT-NHNN

Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa ngân hàng nhà nước việt nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác

30/12/2016

44

?

 

 

45

40/2016/TT-NHNN

Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại

30/12/2016

46

41/2016/TT-NHNN

Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

30/12/2016

47

42/2016/TT-NHNN

Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

30/12/2016