Chương trình năm 2016

TÊN VĂN BẢN

BỘ ĐƯỢC GIAO

THỜI GIAN TRÌNH

CĂN CỨ

LUẬT, PHÁP LỆNH

 

 

 

1

Pháp lệnh Giống cây trồng (sửa đổi)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 04/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

2

Pháp lệnh Giống vật nuôi (sửa đổi)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 04/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

3

Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi)

Bộ Tài chính

Tháng 05/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

4

Luật Quản lý ngoại thương

Bộ Công Thương

Tháng 05/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

5

Luật Đường sắt (sửa đổi)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 06/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

6

Luật Chứng thực

Bộ Tư pháp

Tháng 06/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

7

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 07/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

8

Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 07/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

9

Luật Thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 07/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

10

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Bộ Tư pháp

Tháng 07/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

11

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Bộ Tư pháp

Tháng 07/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 08/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

13

Luật Du lịch (sửa đổi)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 08/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

14

Luật về máu và tế bào gốc

Bộ Y tế

Tháng 07/2016

QĐ 1273/QĐ-TTg

15

Luật quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 09/2016

QĐ 1840/QĐ-TTg

16

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 11/2016

QĐ 1840/QĐ-TTg

17

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bộ Tài chính

Tháng 10/2016

QĐ 1840/QĐ-TTg

18

Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án

Bộ Tài chính

Tháng 11/2016

QĐ 1840/QĐ-TTg

19

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Bộ Tư pháp

Tháng 10/2016

QĐ 1840/QĐ-TTg

NGHỊ ĐỊNH

 

 

 

1

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp

Tháng 02/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

2

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 04/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

3

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 03/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

4

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 03/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

5

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 03/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

6

Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 04/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

7

Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 04/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

8

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản

Bộ Tài chính

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

9

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Bộ Tư pháp

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

10

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phí và lệ phí

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

11

Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

12

Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ

Bộ Tài chính

Tháng 07/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

13

Nghị định của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Bộ Tài chính

Tháng 07/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

14

Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

Bộ Tài chính

Tháng 07/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

15

Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

Bộ Tài chính

Tháng 07/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

16

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Bộ Tài chính

Tháng 09/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

17

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

Bộ Tài chính

Tháng 09/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

18

Nghị định của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Bộ Tài chính

Tháng 09/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

19

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

20

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

21

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

22

Nghị định của Chính phủ về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 07/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

23

Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 08/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

24

Nghị định của Chính phủ về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải (Thay thế Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2004 và Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 09/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

25

Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải (Thay thế Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ)

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 09/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

26

Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 09/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

27

Nghị định của Chính phủ quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam (Thay thế Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.)

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 10/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

28

Nghị định của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển (Thay thế Nghị định số 161/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013)

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 10/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

29

Nghị định của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển (Thay thế Nghị định số 46/2006/NĐ-CP của Chính phủ)

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 10/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

30

Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 11/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

31

Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 11/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

32

Nghị định của Chính phủ về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải (Thay thế Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012; Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013)

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 11/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

33

Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 11/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

34

Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải

Bộ Giao thông Vận tải

Tháng 12/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

35

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

36

Nghị định của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

37

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

38

Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Bộ Tư pháp

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

39

Nghị định quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 10/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

40

Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 10/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

41

Nghị định quy định chi Tiết, thi hành một số Điều của Luật dược

Bộ Y tế

Tháng 10/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

42

Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 Luật dược

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 10/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

43

Nghị định quy định chính sách về tiếp cận nguồn gen dược liệu và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen dược liệu theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Luật dược

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 10/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

44

Nghị định quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các nghị định về thuế

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

45

Nghị định quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

46

Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

47

Nghị định của Chính phủ quy định biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh Mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

48

Nghị định của Chính phủ quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Lào

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

49

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016- 2017

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

50

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu-Di-lân giai đoạn 2016-2017

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

51

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2017

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

52

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2017

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

53

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2017.

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

54

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2016-2017.

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

55

Nghị định han hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016-2017

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

56

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2017

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

57

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2016-2017

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

58

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu giai đoạn 2016- 2017

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

QĐ 931/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 04/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban , hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 03/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 05/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

4

Nghị định của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Bộ Tài chính

Tháng 01/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

5

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

Tháng 03/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

6

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm

Bộ Tài chính

Tháng 03/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

7

Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

Bộ Tài chính

Tháng 04/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

8

Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính

Tháng 02/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

9

Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội

Bộ Tài chính

Tháng 02/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

10

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Bộ Tài chính

Tháng 03/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

11

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại

Bộ Tài chính

Tháng 08/2016

QĐ 1605/QĐ-TTg

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg

13

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 04/2016

QĐ 196/QĐ-TTg