Vị trí và chức năng - Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng

V trí và chc năng

BộXây dựng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xâydựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng đôthị, quy hoạch xây dựng nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý nhà nướccác dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tạidoanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theoquy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

BộXây dựng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghịđịnh số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và nhữngnhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1.Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo vănbản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

2.Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạchdài hạn, năm năm, hàng năm, các chương trình dự án quốc gia và các công trìnhquan trọng khác thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

3.Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước củaBộ;

4.Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạmpháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi đã được phê duyệt và các vănbản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5.Về xây dựng:

a.Trình Chính phủ quy định việc phân công, phân cấp quản lý các hoạt động xâydựng: từ khâu lập và quản lý thực hiện dự án xây dựng, khảo sát, thiết kế, xâylắp, nghiệm thu, bảo hành đến bảo trì công trình xây dựng;

b.Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng (về quy hoạch, kiến trúc, thiết kế sơ bộ),thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình xây dựng theo phân côngcủa Chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thiết kế kỹ thuật vàtổng dự toán công trình xây dựng theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng;

c.Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu trong xây dựng theo quy định của phápluật về đấu thầu;

d.Thống nhất quản lý về chất lượng công trình xây dựng; tổ chức thực hiện và chịutrách nhiệm về việc giám định chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp củaChính phủ;

đ.Thống nhất quản lý việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật; quyđịnh các điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

e.Hướng dẫn việc quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu khảo sát, thiết kế, hồ sơ hoàncông công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

6.Về vật liệu xây dựng:

a.Thống nhất quản lý các hoạt động thẩm định, đánh giá về công nghệ sản xuất vàchất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

b.Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý chất lượng vật liệu sử dụng trong các côngtrình xây dựng.

7.Về quản lý và phát triển nhà:

a.Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng trình Chính phủ cácgiải pháp, chính sách về quản lý thị trường nhà ở đô thị; chỉ đạo và thực hiệntheo phân công, phân cấp của Chính phủ;

b.Xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng nhà công sởcác cơ quan hành chính nhà nước;

c.Thống nhất quản lý về nhà ở và công sở;

d.Ban hành quy định về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trìnhà công vụ, trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ Trung ươngđến địa phương;

đ.Hướng dẫn công tác điều tra, tổng hợp đánh giá quỹ nhà ở, nhà công vụ, trụ sởlàm việc;

e.Hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việcthực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật;

g.Thống nhất quản lý việc khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạchxây dựng đô thị đã được duyệt.

8.Về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn :

a.Trình Chính phủ quy định việc phân công, phân cấp quản lý kiến trúc, quy hoạchxây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, phânloại đô thị;

b.Quyết định công nhận loại đô thị theo phân cấp của Chính phủ;

c.Thống nhất quản lý về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựngnông thôn;

d.Thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đồ án quyhoạch xây dựng theo phân cấp của Chính phủ;

đ.Xây dựng, trình Chính phủ quy định điều kiện hành nghề kiến trúc sư, hướng dẫnthực hiện quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc.

9.Về hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng,công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị):

a.Trình Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, khai tháccác công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

b.Thống nhất quản lý về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

c.Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹthuật đô thị.

10.Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy địnhcủa pháp luật;

11.Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộkhoa học, công nghệ về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

12.Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chếhoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc Bộ quản lý theo quy định của phápluật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ;

13.Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốncủa nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy địnhcủa pháp luật;

14.Quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân hoạtđộng trong các lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

15.Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ vềcác lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

16.Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cựcvà xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nướccủa Bộ;

17.Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theomục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt;

18.Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và cácchế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cánbộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡngvề chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành xâydựng;

19.Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phânbổ theo quy định của pháp luật.

 Trích Nghị định số 62/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.