Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo

STT

SỐ HIỆU

TÊN VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

LUẬT

1

107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

6/4/2016

2

106/2016/QH13

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

6/4/2016

NGHỊ ĐỊNH

3

04/2016/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

6/1/2016

4

12/2016/NĐ-CP

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

19/2/2016

5

24/2016/NĐ-CP

Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

5/4/2016

6

30/2016/NĐ/CP

Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

18/4/2016

7

45/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

26/5/2016

8

49/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

27/5/2016

9

73/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

1/7/2016

10

86/2016/NĐ-CP

Quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

1/7/2016

11

68/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

1/7/2016

12

84/2016/NĐ-CP

Về tiêu chuẩn, Điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

1/7/2016

13

88/2016/NĐ-CP

Về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

1/7/2016

14

100/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

1/7/2016

15

114/2016/NĐ-CP

Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

8/7/2016

16

120/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

23/8/2016

17

122/2016/NĐ-CP

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

1/9/2016

18

124/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào

1/9/2016

19

125/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019

1/9/2016

20

126/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018

1/9/2016

21

127/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018

1/9/2016

22

128/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018

1/9/2016

23

129/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018

1/9/2016

24

130/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018

1/9/2016

25

131/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018

1/9/2016

26

132/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018

1/9/2016

27

133/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019

1/9/2016

28

134/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

1/9/2016

29

135/2016/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

9/9/2016

30

137/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018

29/9/2016

31

139/2016/NĐ-CP

Quy định về lệ phí môn bài

4/10/2016

32

140/2016/NĐ-CP

Về lệ phí trước bạ

10/10/2016

33

141/2016/NĐ-CP

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

10/10/2016

34

144/2016/NĐ-CP

Quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

1/11/2016

35

145/2016/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

1/11/2016

35

149/2016/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàng một số điều của Luật Giá

11/11/2016

36

156/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007 ngày 23 tháng 2 năm 2007 của Chính Phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

21/11/2016

37

163/2016/NĐ-CP

 Quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

21/12/2016

38

164/2016/NĐ-CP

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

24/12/2016

39

167/2016/NĐ-CP

Về kinh doanh hàng miễn thuế

27/12/2016

40

172/2016/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản

27/12/2016

41

174/2016/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán

30/12/2016

42

175/2016/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

30/12/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

43

01/2016/QĐ-TTg

Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

19/1/2016

44

05/2016/QĐ-TTg

Về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020

5/2/2016

45

06/2016/QĐ-TTg

Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

22/2/2016

46

07/2016/QĐ-TTg

Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

22/2/2016

47

08/2016/QĐ-TTg

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

26/2/2016

48

09/2016/QĐ-TTg

Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề

2/3/2016

49

13/2016/QĐ-TTg

Về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

15/3/2016

50

14/2016/QĐ-TTg

Về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

1/4/2016

51

15/2016/QĐ-TTg

Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018

5/4/2016

52

19/2016/QĐ-TTg

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

11/5/2016

53

20/2016/QĐ-TTg

Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

11/5/2016

54

33/2016/QĐ-TTg

Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

19/8/2016

55

34/2016/QĐ-TTg

Quy định về thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

23/8/2016

56

36/2016/QĐ-TTg

Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu

1/9/2016

57

46/2016/QĐ-TTg

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

19/10/2016

THÔNG TƯ

58

01/2016/TT-BTC

Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

5/1/2016

59

02/2016/TT-BTC

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

6/1/2016

60

03/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53

8/1/2016

61

04/2016/TT-BTC

Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ

12/1/2016

62

05/2016/TT-BTC

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

13/1/2016

63

06/2016/TT-BTC

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

14/1/2016

64

07/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

18/1/2016

65

08/2016/TT-BTC

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

18/1/2016

66

09/2016/TT-BTC

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

18/1/2016

67

10/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

19/1/2016

68

11/2016/TT-BTC

Hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

19/1/2016

69

12/2016/TT-BTC

Sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

20/1/2016

70

13/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 117/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2014/NĐ-CP

20/1/2016

71

14/2016/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế

20/1/2016

72

15/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở

20/1/2016

73

16/2016/TT-BTC

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

21/1/2016

74

18/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

21/1/2016

75

19/2016/TT-BTC

Hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

1/2/2016

76

20/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

3/2/2016

77

21/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ

5/2/2016

78

22/2016/TT-BTC

Quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

16/2/2016

79

23/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

16/2/2016

80

24/2016/TT-BTC

 

 

81

25/2016/TT-BTC

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

16/2/2016

82

26/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/2/2016

83

27/2016/TT-BTC

 

 

84

28/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh

22/2/2016

85

29/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 32/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

23/2/2016

86

30/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang

23/2/2016

87

31/2016/TT-BTC

Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

23/2/2016

88

32/2016/TT-BTC

Về tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư 21/2013/TT-BTC, 22/2013/TT-BTC đến hết năm 2016

25/2/2016

89

33/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lột quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

25/2/2016

90

34/2016/TT-BTC

Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

26/2/2016

91

35/2016/TT-BTC

Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

26/2/2016

92

36/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

26/2/2016

93

37/2016/TT-BTC

Quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

29/2/2016

94

38/2016/TT-BTC

 

 

95

39/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

1/3/2016

96

40/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và biểu mẫu kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS)

1/3/2016

97

41/2016/TT-BTC

 

 

98

42/2016/TT-BTC

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

3/3/2016

99

43/2016/TT-BTC

Sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản

3/3/2016

100

44/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam

3/3/2016

101

45/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi

4/3/2016

102

47/2016/TT-BTC

 

 

103

48/2016/TT-BTC

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

17/3/2016

104

49/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20

18/3/2016

105

50/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

18/3/2016

106

51/2016/TT-BTC

Sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC

18/3/2016

107

52/2016/TT-BTC

Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

21/3/2016

108

53/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

21/3/2016

109

54/2016/TT-BTC

Quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

21/3/2016

110

55/2016/TT-BTC

Quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

23/3/2016

111

56/2016/TT-BTC

Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

25/3/2016

112

57/2016/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

29/3/2016

113

58/2016/TT-BTC

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

29/3/2016

114

59/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

29/3/2016

115

60/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 202/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

4/4/2016

116

61/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

11/4/2016

117

62/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và 30/2015/QĐ-TTg

15/4/2016

118

65/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

26/4/2016

119

66/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

29/4/2016

120

67/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

29/4/2016

121

68/2016/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020

5/5/2016

122

69/2016/TT-BTC

Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất, nhập khẩu; hàng hóa xuất, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí

6/5/2016

123

71/2016/TT-BTC

Quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016

18/5/2016

124

72/2016/TT-BTC

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm

19/5/2016

125

73/2016/TT-BTC

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC

20/5/2016

126

74/2016/TT-BTC

Quy định quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020

20/5/2016

127

75/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

24/5/2016

128

76/2016/TT-BTC

Quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

30/5/2016

129

78/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

3/6/2016

130

79/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

6/6/2016

131

81/2016/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

14/6/2016

132

82/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 211/2013/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

16/6/2016

133

83/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

17/6/2016

134

84/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

17/6/2016

135

86/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

20/6/2016

136

91/2016/TT-BTC

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

24/6/2016

137

94/2016/TT-BTC

Sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

27/6/2016

138

95/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về đăng ký thuế

28/6/2016

139

96/2016/TT-BTC

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

28/6/2016

140

97/2016/TT-BTC

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

28/6/2016

141

98/2016/TT-BTC

Bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC

29/6/2016

142

99/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

29/6/2016

143

100/2016/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp phần phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ

29/6/2016

144

101/2016/TT-BTC

 

 

145

103/2016/TT-BTC

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

29/6/2016

146

104/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 49/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20

29/6/2016

147

105/2016/TT-BTC

Hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

29/6/2016

148

106/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu

29/6/2016

149

107/2016/TT-BTC

Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm

29/6/2016

150

108/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

30/6/2016

151

109/2016/TT-BTC

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

30/6/2016

152

111/2016/TT-BTC

Quy định về quản lí tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

30/6/2016

153

112/2016/TT-BTC

 

 

154

113/2016/TT-BTC

 

 

155

114/2016/TT-BTC

 

 

156

115/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lí, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần

30/6/2016

157

116/2016/TT-BTC

Hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

30/6/2016

158

117/2016/TT-BTC

 

 

159

118/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 45/2016/TT-BTC và 137/2015/TT-BTC

8/7/2016

160

119/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 213/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

12/7/2016

161

120/2016/TT-BTC

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam

14/7/2016

162

121/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng

19/7/2016

163

122/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu

19/7/2016

164

123/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38

22/7/2016

165

124/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

3/8/2016

166

125/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

5/8/2016

167

126/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 168/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

9/8/2016

168

127/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

9/8/2016

169

128/2016/TT-BTC

Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

9/8/2016

170

129/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 136/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh

12/8/2016

171

130/2016/TT-BTC

Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế

12/8/2016

172

131/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+ 150) quốc lộ 1

15/8/2016

173

132/2016/TT-BTC

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy và Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

18/8/2016

174

133/2016/TT-BTC

Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

26/8/2016

175

134/2016/TT-BTC

Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

8/9/2016

176

135/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BTC, 93/2015/TT-BTC, 95/2015/TT-BTC, 167/2015/TT-BTC và 192/2015/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ

8/9/2016

177

136/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 146/2015/TT-BTC và 84/2015/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ

12/9/2016

178

137/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 172/2014/TT-BTC và 154/2015/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ

15/9/2016

179

138/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài

16/9/2016

180

139/2016/TT-BTC

Hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội

16/9/2016

181

140/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Australia

19/9/2016

182

141/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 172/2015/TT-BTC và 173/2015/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ

21/9/2016

183

142/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

26/9/2016

184

143/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

26/9/2016

185

144/2016/TT-BTC

Quy định thu, nộp, kê khai, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học

4/10/2016

186

145/2016/TT-BTC

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

06/10/2016

187

146/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam

6/10/2016

188

147/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

13/10/2016

189

148/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

14/10/2016

190

149/2016/TT-BTC

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia

14/10/2016

191

150/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng

14/10/2016

192

151/2016/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

17/10/2016

193

152/2016/TT-BTC

Quy định kinh phí và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

17/10/2016

194

153/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 7/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

20/10/2016

195

154/2016/TT-BTC

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

16/11/2016

196

155/2016/TT-BTC

Hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP

20/10/2016

197

156/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

21/10/2016

198

157/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

24/10/2016

199

158/2016/TT-BTC

Quy định việc quản lí, sử dụng và khai thác phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

25/10/2016

200

159/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

25/10/2016

201

160/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan bảo tàng dân tộc học Việt Nam

25/10/2016

202

161/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

25/10/2016

203

162/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại thư viện quốc gia Việt Nam

25/10/2016

204

163/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan bảo tàng lịch sử quốc gia

25/10/2016

205

164/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam

25/10/2016

206

165/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

25/10/2016

207

166/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình

25/10/2016

208

167/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

26/10/2016

209

168/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

26/10/2016

210

169/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

26/10/2016

211

170/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

26/10/2016

212

 171/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

27/10/2016

213

172/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

27/10/2016

214

173/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/tt-btcngày 31/12/2013 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/tt-btc ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/tt-btc ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27/02/2015 của bộ tài chính)

28/10/2016

215

174/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 điều 6 thông tư số 152/2015/tt-btc ngày 02 tháng 10 năm 2015 của bộ tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

28/10/2016

216

 177/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam

1/11/2016

217

178/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phụ vụ khách du lịch

1/11/2016

218

?

k tìm thấy

 

219

180/2016/TT-BTC

Quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý chương trình viễn thông công ích

2/11/2016

220

181/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng mý thuật Việt Nam

7/11/2016

221

182/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử dinh độc lập

8/11/2016

222

183/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng kí công bố hợp chuẩn, hợp quy

8/11/2016

223

184/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện

8/11/2016

224

185/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

8/11/2016

225

186/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

8/11/2016

226

187/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

8/11/2016

227

188/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng kí, cấp biển xe máy chuyên dùng

8/11/2016

228

189/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải

8/11/2016

229

 190/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

8/11/2016

230

191/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

8/11/2016

231

192/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát thẩm định phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lí lịch liên tục của tàu biển

8/11/2016

232

 193/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

8/11/2016

233

194/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam

8/11/2016

234

195/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác đọng môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

8/11/2016

235

196/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

8/11/2016

236

197/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

8/11/2016

237

198/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

8/11/2016

238

199/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kĩ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

8/11/2016

239

200/2016/TT-BTC

Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

9/11/2016

240

201/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong công an nhân dân

9/11/2016

241

202/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

9/11/2016

242

203/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy tác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài

9/11/2016

243

204/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan bảo tàng Yersin

9/11/2016

244

205/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

9/11/2016

245

206/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan các vườn quốc gia Bạch Mã, Ba vì, Tam Đảo Yokdon, Cát Tiên

9/11/2016

246

207/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

9/11/2016

247

208/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

9/11/2016

248

209/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

9/11/2016

249

210/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kĩ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

9/11/2016

250

211/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

10/11/2016

251

212/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

10/11/2016

252

213/2016/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi

10/11/2016

253

214/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giât phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng kí nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

10/11/2016

254

215/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng kí doanh nghiệp

10/11/2016

255

216/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

10/11/2016

256

217/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

10/11/2016

257

218/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, lệ phí cấp giấy phép quản lí pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

10/11/2016

258

219/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

10/11/2016

259

220/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động ngành nghề luật sư

10/11/2016

260

221/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

10/11/2016

261

222/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại

10/11/2016

262

223/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại, phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động văn phòng thừa phát lại

10/11/2016

263

224/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, lẹ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

10/11/2016

264

225/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

11/11/2016

265

226/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

11/11/2016

266

227/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

11/11/2016

267

228/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

11/11/2016

268

229/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng kí, cấp biển phowng tiện giao thôngcơ giới đường bộ

11/11/2016

269

 230/2016/TT-BTC

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định tran thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

11/11/2016

270

231/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

11/11/2016

271

232/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch

11/11/2016

272

233/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 3013 của Chính Phủ quy địh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

11/11/2016

273

234/2016/TT-BTC

 Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải

11/11/2016

274

235/2016/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

11/11/2016

275

236/2016/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt

11/11/2016

276

237/2016/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa

11/11/2016

277

238/2016/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

11/11/2016

278

239/2016/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

11/11/2016

279

240/2016/TT-BTC

Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

11/11/2016

280

241/2016/TT-BTC

Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

11/11/2016

281

242/2016/TT-BTC

Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

11/11/2016

282

243/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

11/11/2016

283

244/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

11/11/2016

284

245/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

11/11/2016

285

246/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế an ninh tàu biển

11/11/2016

286

247/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay

11/11/2016

287

248/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

11/11/2016

288

249/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

11/11/2016

289

250/2016/TT-BTC

Hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

11/11/2016

290

251/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lí vụ việc cạnh tranh

11/11/2016

291

252/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại KM 11+536 quốc lộ 38

11/11/2016

292

253/2016/TT-BTC

Sửa đổi thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 8/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại KM 1661+600, quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận

11/11/2016

293

254/2016/TT-BTC

Sửa đổi thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại 02 trạm thu phí trên quốc lộ 5

11/11/2016

294

255/2016/TT-BTC

Sửa đổi thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại 02 trạm thu phí cầu bến thủy và trạm thu phí cầu bến thủy II, quốc lộ 1

11/11/2016

295

256/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí làm căn cước công dân

11/11/2016

296

257/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lcông chứng, phí chứng thực, phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng, lệ phí cấp thẻ công chứng viên

11/11/2016

297

258/2016.TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

11/11/2016

298

259/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

11/11/2016

299

260/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

14/11/2016

300

261/2016/TT-BTC

Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

14/11/2016

301

262/2016/TT-BTC

Quy định chế độ, thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng

14/11/2016

302

263/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

14/11/2016

303

264/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại  các cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài

14/11/2016

304

265/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phí sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

14/11/2016

305

?

k tìm thấy

 

306

267/2016/TT-BTC

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

14/11/2016

307

268/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã số viễn thông

14/11/2016

308

269/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin

14/11/2016

309

270/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện

14/11/2016

310

271/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng kí hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

14/11/2016

311

272/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

14/11/2016

312

273/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

14/11/2016

313

274/2016/TT-BTC

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

14/11/2016

314

275/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệuh lưu trữ

14/11/2016

315

?

k tìm thấy

 

316

277/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

14/11/2016

317

278/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

14/11/2016

318

279/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

14/11/2016

319

280/2016/TT-BTC

Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

14/11/2016

320

281/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong sơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

14/11/2016

321

282/2016/TT-BTC

Quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật

14/11/2016

322

283/2016/TT-BTC

Phí trong lĩnh vực an toàn lao động

14/11/2016

323

284/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh quản lý chất lượng vật tư nuôi trồn thuy sản

14/11/2016

324

285/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y

14/11/2016

325

286/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

14/11/2016

326

287/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

15/11/2016

327

288/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn, phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

15/11/2016

328

289/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực dđiện ảnh

15/11/2016

329

290/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung , kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

15/11/2016

330

291/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

15/11/2016

331

292/2016/TT-BTC

Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người dăng kí hành nghề dịch vụ kế toán

15/11/2016

332

293/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

15/11/2016

333

294/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

15/11/2016

334

295/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

15/11/2016

335

296/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng kí hành nghề dịch vụ kế toán

15/11/2016

336

297/2016/TT-BTC

Về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

15/11/2016

337

298/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địnhđiều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

15/11/2016

338

299/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

15/11/2016

339

300/2016/TT-BTC

Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

15/11/2016

340

301/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về lệ phí trước bạ

15/11/2016

341

302/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về lệ phí môn bài

15/11/2016

342

303/2016/TT-BTC

 Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

15/11/2016

343

304/2016/TT-2016

Ban hành bảng lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

15/11/2016

344

305/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

15/11/2016

345

306/2016/TT-BTC

Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn lậu thuốc lá giả

15/11/2016

346

307/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

15/11/2016

347

308/2016/TT-BTC

Hướng dẫn kinh phí xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật

15/11/2016

348

309/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 146/2013/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

15/11/2016

349

310/2016/TT-BTC

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020

15/11/2016

350

311/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phu Bai, tỉnh Thừa Thiên Huế

22/11/2016

351

312/2016/TT-BTC

Quy định chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

24/11/2016

352

?

k tìm thấy

 

353

314/2016/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính Phủ quy định chế độ quản lý nhân quỹ nhà nước

28/11/2016

354

315/2016/TT-BTC

Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

30/11/2016

355

316/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định 1752/QĐ-TTg

02/12/2016

356

317/2016/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

07/12/2016

357

318/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 15/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

8/12/2016

358

319/2016/TT-BTC

Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017

13/12/2016

359

320/2016/TT-BTC

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

14/12/2016

360

321/2016/TT-BTC

Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

14/12/2016

361

322/2016/TT-BTC

Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

14/12/2016

362

?

 

 

363

?

 

 

364

?

 

 

365

326/2016/TT-BTC

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

23/12/2016

366

?

 

 

367

328/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

26/12/2016

368

329/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

26/12/2016

369

330/2016/TT-BTC

Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg

26/12/2016

370

331/2016/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

26/12/2016

371

 

 

 

372

?

 

 

373

?

 

 

374

335/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản

27/12/2016

375

?

 

 

376

?

 

 

377

?

 

 

378

339/2016/TT-BTC

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

28/12/2016

379

340/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

29/12/2016

380

341/2016/TT-BTC

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan việt nam ở nước ngoài

29/12/2016

381

 

 

 

382

 

 

 

383

 

 

 

384

 

 

 

385

 

 

 

386

 

 

 

387

348/2016/TT-BTC

Quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”

30/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

381

17/2016/TTLT-BTC-VPCP

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017

21/1/2016

382