Văn bản ban hành năm 2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo

STT

SỐ HIỆU

TÊN VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

NGHỊ ĐỊNH

1

16/2016/NĐ-CP

Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

16/3/2016

2

54/2016/NĐ-CP

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

14/6/2016

3

87/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

1/7/2016

4

105/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

1/7/2016

5

107/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

1/7/2016

THÔNG TƯ

6

02/2016/TT-BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế

25/3/2016

7

03/2016/TT-BKHCN

Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

30/3/2016

8

04/2016/TT-BKHCN

Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

4/4/2016

9

06/2016/TT-BKHCN

Quy định về cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

22/4/2016

10

07/2016/TT-BKHCN

Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

22/4/2016

11

08/2016/TT-BKHCN

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

24/4/2016

12

09/2016/TT-BKHCN

Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là chất ôxy hóa, hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

9/6/2016

13

10/2016/TT-BKHCN

Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân

13/6/2016

14

11/2016/TT-BKHCN

Hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí

28/6/2016

15

13/2016/TT-BKHCN

Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

30/6/2016

16

14/2016/TT-BKHCN

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

30/6/2016

17

15/2016/TT-BKHCN

 

 

18

16/2016/TT-BKHCN

 

 

19

17/2016/TT-BKHCN

Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

1/9/2016

20

18/2016/TT-BKHCN

Hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

1/9/2016

21

19

 

 

22

20

 

 

23

21/2016/TT-BKHCN

Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử

15/12/2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

24

01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

11/1/2016

25

05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

Quy định chi Tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

5/4/2016

26

12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

28/6/2016